ESNEK ÇALIŞMA MEKÂNLARI: PAYLAŞIMLI OFİSLER

Author :  

Year-Number: 2021-112
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-16 13:00:44.0
Language : Türkçe
Konu : SOSYOLOJİ
Number of pages: 90-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Post-Fordizm, küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler ve ekonomiye giren ‘esneklik’ ilkesi ile birlikte çalışma yaşamında son yıllarda birçok köklü değişiklik yaşanmıştır. Bu değişim rüzgârı; üretim sürecinden sektörel yapıdaki değişime, işgücü yapısından işgücünden beklenen özelliklere, işverenlerin taleplerinden çalışanların beklentilerine, çalışma sürelerinden çalışma mekânlarına kadar çalışma yaşamına dair pek çok etmeni etkisi altına almıştır. Böylece “esnek çalışma” kavramı ve esnek çalışma uygulamaları, çalışma yaşamında giderek daha fazla yer edinmeye başlamıştır. İşverenlerin yanı sıra özellikle çalışanların talepleri doğrultusunda ortaya çıkan esnek çalışma süreleri ve esnek çalışma mekânları uygulamaları çeşitlenerek genişlemiş ve yaygınlaşmıştır. Son yıllarda ortaya çıkan ve hem dünyada hem de ülkemizde oldukça yeni bir esnek çalışma mekânı uygulaması olan paylaşımlı ofisler, çalışanlara esnek çalışma sürelerinin yanı sıra pek çok avantaj sağlamaktadır. Paylaşımlı ofis uygulamasına odaklanan bu araştırma kapsamında, paylaşımlı ofis kullanıcılarıyla yüz yüze derinlemesine görüşmeler gerçekleştirerek konunun daha detaylı bir biçimde ele alınması amaçlanmıştır. Gaziantep’te gerçekleştirilen bu nitel araştırma sonucunda, çalışanların (bir işverene bağlı ya da bağımsız) başta esnek çalışma süreleri olmak üzere, kendilerine bir hazır ofiste bulunması gereken tüm imkânları sunan bu esnek çalışma mekânı uygulamasından büyük bir memnuniyet duydukları tespit edilmiştir. Paylaşımlı ofislerin, çalışanlara ve işverenlere sağladığı avantajlar dolayısıyla önümüzdeki yıllarda hem dünya hem de ülkemiz çapında daha fazla tercih edileceği ve yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. 

Keywords

Abstract

With post-Fordism, globalization, developments in information and communication technology and the ‘flexibility’ principle that has entered the economy, many radical changes have been experienced in professional life in recent years. This wind of change has affected many factors related to professional life, from the production process to the change in the sectoral structure, from the labor structure to the expected characteristics of the workforce, from the demands of the employers to the expectations of the employees, from the working hours to the working places. Thus, the concept of ‘flexible working’ and flexible working practices have started to gain more and more place in the professional life. Flexible working hours and flexible working spaces, which emerged in line with the demands of employees as well as employers, diversified, expanded and became more widespread. Shared offices (co-working spaces), which have emerged in recent years and are a very new flexible working space implementation both in the world and in our country, provide employees with many advantages as well as flexible working times. Within the scope of this study, which focuses on the implementation of shared offices, it is aimed to discuss the issue in more detail by conducting face-to-face in-depth interviews with shared office users. As a result of this qualitative research conducted in Gaziantep, it has been concluded that the employees (affiliated with an employer or independent) are very pleased with this flexible working space implementation, which offers them all the opportunities they need to be in a ready office, especially flexible working hours. It is estimated that shared offices will become more preferred and widespread both in the world and in our country in the coming years due to the advantages they provide to employees and employers.

Keywords


 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z. & Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 165-183.

 • Aslan, O. E. (2005). Kamu Personel Rejimi: Statü Hukukundan Esnekliğe. Ankara: TODAİE Yayınları.

 • Aytaç, Ö. & İlhan, S. (2008). Yeni Kapitalizmin Kaotik Evreni: Belirsizlik, Sömürü ve Ahlaki Krizi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 182-210.

 • Baydar, G. (2012). Evden Çalışanların Gündelik Yaşam Pratikleri. İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi, 35, 61-78.

 • Bora, T. & Erdoğan, N. (2011). Cüppenin, Kılıcın ve Kalemin Mahcup Yoksulları- Yeni Kapitalizm Yeni İşsizlik Ve Beyaz Yakalılar. T. Bora, A. Bora, N. Erdoğan & İ. Üstün (Edt.). Boşuna Mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği içinde (s. 13-43) . İstanbul: İletişim.

 • Castells, M. (2013). Ekonomi, Toplum ve Kültür: Ağ Toplumunun Yükselişi Enformasyon Çağı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

 • Cetiz, F. (2017). Yaratıcı Ekonomiler Bağlamında Ortak Çalışma Alanlarının Gelişimi, 21. yy.’da İş ve Çalışma Hayatına Etkisi: İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Çarhoğlu, E. (2011). Bir Esnek Çalışma Biçimi Olarak Evde Çalışma ve Evde Çalışan İşçilerin Korunması Sorunu, Ankara: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Kurulu Başkanlığı.

 • De Croon, E., Sluiter, J., Kuijer, P. P. & Frings-Dresen, M. (2005). The Effect Of Office Concepts on Worker Health, and Performance: A Systematic Review of The Literature. Ergonomics, 48(2), 119-134.

 • Duman, M. Z. (2019). Kuşak Çatışması: X ve Z Kuşağı Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma, Ankara: Nobel Akademik.

 • Gandini, A. (2015). The Rise Of Coworking Spaces: A Literature Review. Ephemera, 15(1), 193-205.

 • Gerçek, M. (2020). Geleneksel ve Yenilikçi İşyeri (Ofis) Düzeni Türlerinin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Derleme Çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 55, 91-116.

 • Global Coworking Map. (2018). Global Coworking Map. https://coworkingmap.org adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 20.09.2020).

 • Göçer, Ö. (2015). Akıllı Binalarda Kullanıcı Memnuniyeti ve Kullanım Sonrası Değerlendirmenin Önemi. Mimarist, 1(52), 105-111.

 • Göçer, Ö., Karahan, E. & Oygür-İlhan, I. (2018). Esnek Çalışma Mekânlarının Çalışan Memnuniyetine Etkisinin Akıllı Bir Ofis Binası Örneğinde İncelenmesi. Megaron, 13(1), 39-50.

 • Karaoğlu-Tekin, Ö. (2019). Paylaşımlı Ofislerin İç Mekan Tasarım Anlayışları. Yayınlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.

 • Lange, B. (2011). Rescaling Govermance İn Berlin’s Creative. Cultural Unbound, 3, 187-208.

 • Man, F. (2015). Bir Hiper Esnek İstihdam Türü Olarak ‘Sıfır Süreli Sözleşme’: Akışkanlardan Gazlara Geçiş Mi?. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4(8), 86-101.

 • Moriset, B. (2014). Building New Places of The Creative Economy. The Rise of Coworking Spaces. 2nd Geography of Innovation International Conference, 23-25 January 2014, Utrecht. pp. 1-24.

 • Öztürk, E. & Kasar-Koramaz, E. (2018). İstanbul’daki Paylaşımlı Ofis Alanlarının Sundukları Hizmetler ve Tasarım Özellikleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(1), 73-86.

 • Parr, B., (2011). The Rise Of The Mobile Workforce. Http://Mashable.Com adresinden erişildi. (Erişim Tarihi: 08.08.2014).

 • Schawbel, D. (2012). Millennials Vs. Baby Boomers: Who Would You Rather Hire? http://business.time.com/millennials-vs-baby-boomers-who-would-you-rather-hire adresinden Erişildi. (Erişim Tarihi: 21.08.2020)

 • Spinuzzi, C. (2012). Working Alone Together: Coworking as Emergent Collaborative Activity. Journal of Business and Technical Communication, 26(4), 399-441.

 • Tan, G. (2007). Atipik Sözleşmelerden Evde Çalışma ve Tele Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Üzmez, U. & Öztürk-Başpınar, N. (2018). Yeni Bir Esnek Çalışma Modeli: Ofis Kafe. International Congress on Afro-Eurasian Research IV. 27-29 Nisan 2018. Budapeşte. ss. 156-163.

 • Yaprak, Ş. & Helvacıoğlu, E. T. (2013). Alternatif Bir Çalışma Şekli Olarak Esnek Çalışma Uygulamaları ve Etkileri. International Journal of Sociail Science, 6(8), 755-768.

 • Yılmaz, İ. A. (2014). Sanal Ofis Ve Sanal Ofiste Kullanılan Bilgi Ve İletişim Teknolojileri, Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(3), 427-438.

 • Zaim, H. (2005). Yeni Gelişmeler Işığında Bilgi İşi ve Bilgi İşçisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 49, 589-609.

                                                                                                    
 • Article Statistics