ŞİİR ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-18 22:48:45.0
Language : Türkçe
Konu : Edebiyat Eğitimi
Number of pages: 103-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alan yazın incelendiğinde edebiyat eğitimi ile ilgili çalışmaların çok yetersiz olduğu, şiir öğretimi ile ilgili çalışmalarınsa yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Araştırma Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmen adaylarının şiirle ilgili görüşlerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2018-2019 öğretim yılı güz yarıyılında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 76 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Nitel desende tasarlanan çalışmada veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları, lise döneminde aldıkları şiir eğitimini yetersiz bulduklarını ifade etmişlerdir. Şiirleri (kafiye ve redif bulmak gibi) sadece biçimsel bakımdan değerlendirdiklerini, şairlerin isimlerini ve önemli şiirlerini ezberlemekle yetindiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra şiirle ilgili kendilerine teorik bilgi verildiğini; ancak şiir çözümlemesi yapmadıklarını söylemişlerdir. Katılımcılar imge ve sembol kavramlarını tam olarak bilmediklerini ve bunları şiirde bulurken çok zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Divan şiirine karşı önce çok önyargılı oldukları ancak divan şiirini anlamaya başlayınca ilgilerinin arttığı çalışmanın diğer sonuçlarıdır.

Keywords

Abstract

The research was carried out in order to determine the opinions of Turkish teacher candidates of Faculty of Education about poetry. The study was conducted in the fall semester of the 2018-2019 academic year. The sample of the study consists of 76 teacher candidates studying in the Department of Turkish Education. In the study, which is designed as qualitative pattern, data were collected by interview method and analyzed by descriptive analysis technique. According to the results of the research, the teacher candidates stated that they found the poetry education they received in high school inadequate. They stated that they only evaluated the poems (such as rhyme and redif) in terms of form and they were content with memorizing the names and important poems of the poets. Participants stated that they do not know the concepts of images and symbols fully and they have difficulty finding them in poetry. The other results of the study are that they were very prejudiced against divan poetry at first but their interest increased when they started to understand divan poetry.

Keywords