GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDEKİ GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ KORO EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-13 01:45:21.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 576-590
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Güzel Sanatlar Liselerinde verilmekte olan Geleneksel Türk Müziği koro eğitimini; ses eğitimi, koro davranışları ve eser öğretim süreci bağlamında incelemek ve konuya ilişkin önerilerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Liselerindeki Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koro dersleri gözlemlenmiştir. Araştırmanın yöntemi betimsel taramadır ve araştırma nitel yaklaşım ile yürütülmüştür.Araştırmada elde edilen verilere göre; koro çalışmalarında  ses eğitiminin yeterli ölçüde verilmediği, homojenlik için eserlerin solunum, artikülasyon, üslup, yorumlama açısından daha bütüncül bir yaklaşımla çalıştırılması gerektiği şeklinde sonuçlara varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of study is to examine the Traditional Turkish Mucis education delivered at Fine Arts High Schools in terms of choir behaviours and teaching process of musical piece and to make further suggestions. Within this objective, Turkish Folklore Music and Turkish Classical Music choir lessons at Fine Arts High Schools affiliated to Ministry of National Education in Ankara province were observed. The metod of research is descriptive survey model and the research was conducted with a qualitative approach. According to the data collected, it was concluded that the voice training was not provided at a sufficient level in choir lessons and the musical pieces should be studied with a more holistic approach in terms of breathing, articulation, style  and interpretation.

Keywords