AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT KAYABELEN KÖYÜ HALK KÜLTÜRÜNDE MÜZİK PRATİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-112
Yayımlanma Tarihi: 2021-01-16 12:56:30.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik, Müzikoloji
Number of pages: 1-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afyonkarahisar ili, Şuhut ilçesine bağlı Kayabelen köyünde gerçekleştirilen bu alan araştırması halk kültürü içerisinde varlığını sürdüren yerel ve inanç bağlamlı geleneksel türleri içermektedir. Kayabelen köyü özelinde sözlü müziğin kültürel yapı ve sosyal hayat içerisinde ki yeri ayrıca geçmişte bu konu ile ilgili kapsamlı bir araştırmanın olmayışı da bu çalışmanın yapılması için zemin hazırlamıştır. Yörede yapılan bu çalışma, alan araştırmaları içerisinde kullanılan derleme yöntem ve tekniklerinden yararlanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sürecinde konuya yönelik kaynak taraması yapılmış ve örneklem grubu ile kişisel görüşmeler sonucu bilgiler genişletilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda yöreden elde edilen sözlü, görsel ve yazılı veriler doğrultusunda yöreye ait geleneksel müzik örnekleri tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında işlenen verilerin sonuçlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın alana katkı sağlayacağı ve benzer çalışmalara örnek olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This field study conducted in Kayabelen village of Şuhut district of Afyonkarahisar province includes local and faith-based traditional species that exist in folk culture.  The place of oral music in the cultural structure and social life in particular for Kayabelen village and the absence of a comprehensive research on this subject in the past has also prepared the ground for this study.  This study conducted in the region has been carried out by making use of the compilation methods and techniques used in field research.  During the research process, a literature review was conducted and the information was tried to be expanded as a result of personal interviews with the sample group.  In this context, in accordance with the verbal, visual and written data obtained from the region, traditional music samples of the region were determined.  Information on the results of the processed data is included in the study. It is thought that the study will contribute to the field and set an example for similar studies.

Keywords


 • Altınay, F. R. (2004). Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği (Kitaplar, Makaleler, Nota Yayınları). İzmir: Balçova Kaymakamlığı.

 • Artun, E. (2004). Halk Kültüründe Değişimin Topluma Etkisi ve Sonuçları. Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Motif Vakfı Yayınları, İstanbul.

 • Ay, G. (1999). Folklor (Halk Bilim). İstanbul: Pan Yayıncılık.

 • Bayar, M. (2019). Zafer Meşalesinin Yakıldığı Topraklar Şuhut. Afyon: Şuhut Belediyesi Yayınları.

 • Boratav, P. N. (1969). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

 • Bülbül, P. (2010). Neolitik Devirden MÖ. 2. Bin Yıl Sonuna Kadar Afyonkarahisar ve Çevresi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,21, 1-10. Isparta.

 • Elçi, A. C. (2008). Tarihsel Gelişim Bağlamında Türk Halk Müziği Araştırmaları. Milli Folklor Dergisi.78, 37-54.

 • Elçin, Ş. (2011). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Akçağ Yayınları.

 • Erzurumlu, Kenan. (2007). Gerçeğe Hu Diyelim - Alevilik ve Bektaşiliğe Farklı Bir Bakış. İstanbul: Ufukötesi Yayınları.

 • Feyzi, A. (2015). Darül Elhan’a ait Anadolu Halk Şarkıları Defterinde Erzurum Türküleri. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi.54, 829-856. Erzurum.

 • Güvenç, B. (1979). İnsan ve Kültür (Üçüncü Baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi Yayınları.

 • https://www.haritatr.com/kayabelen-koyu-haritasi-m883 (Erişim Tarihi: 07.04.2020).

 • https://kayabelenliugur.tr.gg/RES%26%23304%3BMLER.htm (Erişim Tarihi: 09.04.2020)

 • Kaya, D. (2007), Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü. Ankara: Akçağ

 • Mejuyev, V. (1998) Kültür ve Tarih (Çev: S. H. Yokova). İstanbul: Toplumsal Dönüşüm

 • Örnek, S.V. (2000). Türk Halk Bilimi (İkinci Baskı). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

 • Özaşkın, T. (2016). Zafer Yolu/ Kurtuluş Savaşı’nda Şuhut. Şuhut: Şuhut Kültür ve Dayanışma Derneği.

 • Seyirci, M. Başyılmaz, R. (1982). Her Yönüyle Akamas’ın Şehri Şuhut. Afyon: Özen Matbaası.

 • Sıvacı, F. G. M. (2005). Türklerde Mitolojik Unsurlar. Türkbilig Türkjoloji Araştırma Dergisi,10, 34-53.

 • Smıth, P. (2001) Kültürel Kuram (Çev: S. Güzelsan- İ. Gündoğdu). İstanbul: Babil Yayınları.

 • Türk Dil Kurumu. (2019). Türkçe Sözlük (Sekizinci Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu

 • Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi. (1994). C, 9. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.

 • Uğurlu, N. (2009). Folklor ve Etnografya – Halk Türkülerimiz. İstanbul: Örgün Yayınevi.

 • Yaşı: 66 Doğum Yeri: Kayabelen Mesleği: Ev Hanımı Görüşme Tarihi: 30.08.2019

 • Görüşme Tarihi: 12. 09. 2019

 • Görüşme Tarihi: 30. 08. 2019

                                                                                                    
 • Article Statistics