KULLANIMLAR VE DOYUMLAR KURAMI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-13 01:59:57.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Bilimleri
Number of pages: 526-547
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kullanımlar ve Doyumlar teorisi, bireylerin kitle iletişim araçlarını hangi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kullandığını ortaya koymaktır. Kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde ilk olarak, radyo, televizyon ve gazete gibi araçların kullanım nedenleri araştırılmıştır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle internete ulaşım kolaylaşmaktadır. Erişimin kolaylaşmasıyla internet ve sosyal medya kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum iletişim araçlarının bireyler tarafından hangi amaçla kullanıldığı üzerine çalışmalar yapmaya zemin hazırlamıştır. Bu çalışmada, kullanıcı sayısı her geçen gün artan sosyal medyanın bireyler tarafından hangi ihtiyaçları gidermek amacıyla kullanıldığı ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesinde 2014-2015 öğrenim yılında eğitim gören sosyal medya kullanıcısı 550 öğrenci ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması sonucunda, üniversite öğrencilerini genel olarak, sosyal medya kullanmaya yönelten motivasyonlar dokuz başlıkta toplanmaktadır. Bu motivasyonlar, kişisel sunum, eğlenme ve rahatlama, sosyal etkileşim, gözetim ve rehberlik, bilgi edinme, arkadaşlık, ekonomi, karar verme ve alışkanlık motivasyonlarıdır. Ayrıca bireylerin sosyal medya kullanım motivasyonları ile demografik özellikleri arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Uses and satisfaction theory, is to reveal the needs they try to satisfy  by using mass media. . First of all, the reasons of use of the devices such as radio,television and newspaper are investigated within the framework of Uses and satisfaction theory.Together with the easy access, the number ofinternet and social media users is increasing day by day. This situation set the stage for  the studies on what purposes individuals use the media of communication. In this study it is aimed to reveal the needs the individuals aim to satisfy by using the social media whose users are increasing day by day. In this context,a survey was conducted  with 550 students who studied at Sakarya University in 2014-2015 academic year. As a result of the survey ,the motivations leading the young people using social media are collected under nine titles. These motivations are personal presentation, entertainment and relaxing, social interaction, supervision and guidance,acqusition of knowledge,friendship,economy,makşng decisions and habits..It is also established that there are differences between the motivations of individuals to use social media and their demographics.

Keywords