ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINDA SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-19 12:08:04.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler, İktisat, Kalkınma
Number of pages: 75-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ülkenin kalkınmasında, eğitim en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmaları, onların ileride daha iyi bir iş bulmalarına, verimli çalışmalarına dolayısıyla hem kendilerinin hem de toplumun refah düzeyinin yükselmesine yol açacaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Üniversite öğrencilerinin başarılarının, önemli olduğu düşünülen bazı sosyo-ekonomik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve farklılaşan faktörlerde farklılaşmaya en az ve en çok neden olan grupları belirlemektir. Analizde öğrencilerin başarı düzeyinin belirleyicisi olarak alttan aldıkları derslerin sayısı dikkate alınmıştır. Çalışmada, üniversite öğrencilerinin başarılarının, önemli olduğu düşünülen bazı sosyo-ekonomik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bir anket formu oluşturulmuştur. Anket formu ile öğrencilere, akademik başarılarını etkilediği düşünülen demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik koşullarıyla ilgili sorular yöneltilmiştir.  Araştırmanın evrenini Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri oluşturmakta olup, hazırlanan anket, olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kota örneklemesi ile belirlenen 450 öğrenciye uygulanmıştır. Anket formunda yer alan soruların tamamı nominal ve ordinal ölçeğe göre hazırlandığından, öğrencilerin başarılarında önemli görülen bazı sosyo-ekonomik faktörlere göre farklılıkların belirlenmesi için parametrik olmayan analiz yöntemlerinden Ki-kare analizi kullanılmıştır. Farklılıklara en az ve en çok neden olan grupları belirlemek için de artık değer  (kalıntı) analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu yaşları daha küçük olan öğrencilerin, köy ve kasaba gibi küçük yerleşim yerlerinden gelen öğrencilerin ve yoksul öğrencilerin daha başarılı oldukları, öğrencilerin başarısında ailenin desteğinin önemli olduğu, devlet yurtlarında öğrencilerin iyi bir çalışma ortamına sahip oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Education is one of the most important factors in the development of a country. Students' success in their education life will lead them to find a better job in the future, to work efficiently, and to increase the welfare level of both themselves and the society. In this context, the aim of the study is to determine whether the achievements of university students differ according to some socio-economic factors that are considered to be important, and the groups that cause the least and the most differentiation in differentiating factors. In the analysis, the number of failed courses as a determinant of students' success level was taken into consideration. In the study, a questionnaire was created to determine whether the achievements of university students differ according to some socio-economic factors that are considered important. With the questionnaire form, students were asked questions about their demographic characteristics and socio-economic conditions, which are thought to affect their academic success. The universe of the research is composed of students of Kastamonu University Faculty of Economics and Administrative Sciences, and the prepared questionnaire was applied to 450 students determined by quota sampling from non-probability sampling methods. Since all of the questions in the questionnaire form were prepared according to nominal and ordinal scales, Chi-square analysis, which is one of the non-parametric analysis methods, was used to determine the differences according to some socio-economic factors that are considered important in students' achievements. Residual value analysis was conducted to determine the groups that caused the least and the most differences. As a result of the analysis, it has been reached that the students who are younger, the students coming from small settlements such as villages and towns and poor students are more successful, the support of the family is important in the success of the students, and the state dormitories have a good working environment.

Keywords