MARKA İLETİŞİM ARAÇLARINDAN BİRİ OLAN REKLAMA YÖNELİK TURİST ALGILARI: TURİZM REKLAMLARINA YÖNELİK METAFOR ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-18 22:37:38.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm, Hakla İlişkiler
Number of pages: 495-510
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Marka iletişim araçlarından biri olan reklam, turizm endüstri içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Hem turizm destinasyonlarının tanıtılması hem de turizm işletmelerinin potansiyel turistlere motivasyon kaynağı olması sebebiyle etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Turizm endüstrisinde zor olan rekabet ortamında pazarda kalmak isteyen işletmeler marka yaratmak zorundadırlar. Yarattıkları markalar ile çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla tüketicilere ulaşmaktadırlar. Bu araçlardan biri olan reklam aracılığıyla ülkeler turist çekmeyi amaçlarken; turizm işletmeleri turistik ürünlerini turistlere duyurmak, tanıtmak ve rakiplerine göre avantaj sağlamayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı potansiyel turistlerin turizm reklamlarına yönelik algılarını metafor yöntemi ile belirlemektir. Bu amaçla “Turizm reklamları…………gibidir. Çünkü………” ifadesinin yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Toplam 93 potansiyel turistten 5 tanesi olumsuz olmak üzere 60 metafor elde edilmiştir. Çalışmada üretilen metaforlar incelendiğinde doğa, verilen önem, yiyecek-içecek, soyut, beceri, canlı, nesne ve diğer olmak üzere 8 kategori altında toplanmaktadır. En fazla metafor içeren kategori ise soyut kavramlarla ilgili metaforlar kategorisidir.

Keywords

Abstract

Advertising, which is one of the brand communication tools, also has an important place for the tourism industry.  It is effectively applied for the reason that both the promotion of tourism destinations and tourism businesses are a source of motivation for potential tourists. Businesses that want to stay in the market, in a difficult competitive environment, that is in the tourism industry have to create a brand. They reach consumers through various communication tools with the brands their created. While countries aim to attract tourists through advertising, which is one of these tools; tourism businesses aim to advertise their tourist products to tourists, promote them and provide an advantage over their competitors. The aim of this study is to determine the perception of potential tourists towards tourism advertising by metaphor method. For this purpose, “Tourism advertisements are like……. Because ……… ”survey form was used. Out of a total of 93 potential tourists, 60 metaphors were obtained, 5 of which were negative. When the metaphors produced in the study are examined, they are collected under 8 categories: nature, given importance, food anda drink, intangible, skill, living, object and other. The category that includes the most metaphors is intangible metaphors.

Keywords