KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE DÖNMEK FİİLİNİN KULLANIMI ÜZERİNE TESPİTLER

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-08 21:49:55.0
Language : Türkçe
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 197-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klasik Türk Şiirinde kullanılan kelimelerin klasik şiir geleneğinin anlam dünyası dikkate alındığında zaman zaman farklı anlamlara gelecek şekilde ve değişik çağrışımlarla ve benzetmelerle kullanıldığı söylenebilir. Bu kullanımlar şiirin anlamını derinleştirip zenginleştirir. Şairler kelimelerin değişik anlamlarından istifade ederek söz ve anlam sanatları vasıtasıyla farklı ifade imkânları yaratmışlardır. Bu çalışmada dönmek fiilinin klasik Türk şiirindeki kullanımı, fiilin şiirlerdeki anlam dairesi, dönmek fiili etrafında söylenmiş şiirler, yine dönmek fiilinin redif olduğu örnekler, atasözü ve deyimler gibi hususlar yönünden ele alınmıştır. Fiilin sahip olduğu anlam dairesinin genişliğinin ortaya konulması, şiirlerde nicelik ve nitelik açısından kullanımının belirlenmesi önemlidir. Dönmek fiilinden türeyen isimler çalışma kapsamı dışında olup yalnızca dönmek fiiline odaklanılmıştır.

Keywords

Abstract

It can be said that the words used in classical Turkish poetry are used in different ways and with different pronunciations from time to time when the world of meaning of the classical poetry tradition is taken into account. These uses deepen and enrich the meaning of the poem. Poets have used different meanings of words to create different expressive possibilities through the art of words and meanings. In this study, the use of the verb to return in classical Turkish poetry, the circle of meaning of the verb in the poems, the poems spoken around the verb to return, the examples in which the verb to return is a refutation, proverbs and sayings are taken into account. It is important to reveal the breadth of the circle of meaning possessed by the verb, and to determine its use in poetry in terms of quality and quality. Nouns derived from the verb to return are outside the scope of the study and are focused only on the language of return.

Keywords