TÜRK MÜZİĞİ İNTİHAL TESPİTİNDE BENZERLİK ÖLÇÜMÜ

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-08 21:37:36.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler/Müzik Teknolojisi
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müziğin bir kısmını veya tamamını kendisine aitmiş gibi göstererek sahibinden izinsiz kullanmak, yani intihal, Türk Müziği’nde de sıkça rastlanılan istenme-yen bir durumdur. İntihal hemen kabullenilebilen bir eylem olmadığından, bir müziğin intihal olup olmadığına müziklerin benzerliği incelenerek karar veri-lebilir. Benzerliğin algıya dayalı öznel bir değerlendirmeyle tespit edilebileceği genel kanısının aksine, sayısal olarak da ölçülebileceğini göstermek bu çalış-manın gerçek hedefidir. Buna göre bu çalışmada, senaryo gereği benzer oldu-ğu varsayılan iki Türk Müziği’ne perde ayrıştırma ve kesit tespitiyle müziksel analiz/yapısal indirgeme yapılarak yarı insan faktörlü ezgi ayıklama (melody extraction) uygulanmış; ayıklanan ezgilerin meldistance fonksiyonunda ben-zerliği ölçülmüştür. Sonrasında genişletilerek test edilecek bu çalışmadaki ilk sonuçlar göstermektedir ki fonksiyon ve yöntem, benzerlik ölçümünde ve do-layısıyla intihal tespitinde oldukça etkilidir.

Keywords

Abstract

Using a section or the whole of music without permission from its owner, pla-giarism, is an undesirable situation frequently encountered in Turkish Music. Since plagiarism is not an act that can be accepted immediately, it can only be decided whether plagiarism has been committed or not when the similarity of music is examined. Contrary to the general belief that similarity can be deter-mined with a subjective assessment based on perception, the primary target of this study is to show that similarity of Turkish Music can also be measured digitally. In this study, firstly, melody extraction using the techniques of musi-cal analysis/structural reduction and pitch separation/section detection has been applied two Turkish Music that is supposed to be similar to each other due to the scenario. Secondly, the similarity value of extracted melodies of Turkish Music has been measured by using meldistance function. The first re-sults in this study, which will be expanded and tested afterwards, show that the meldistance function and the method of similarity measurement in order to detect the plagiarism in Turkish Music are highly effective.

Keywords