TARİHİ YAPILARDA TEK BİNA ÖLÇEKLİ İŞLEV DÖNÜŞÜMLERİ: TEZLERİN SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-08 21:37:17.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 40-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada yeniden işlevlendirme konusunda yazılmış lisansüstü tezlerin çeşitli özelliklerine göre bibliyometrik analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda tarihi yapıların tekil ölçekte işlevlendirmesine yönelik hazırlanan lisansüstü tezlerini toparlayıp bir özet halinde ortaya çıkarmak çalışmanın amacını oluşturur. Amaç doğrultusunda Ulusal tez merkezi veri tabanında yeniden işlevlendirme konusunu işleyen toplam 322 adet tez, “tez türü”, “yayınlandığı yıl”, “yayınlandığı üniversite”, “yayınlandığı enstitü”, “yayınlandığı ana bilim dalı” ve “konu edindiği yapı türü” gibi bibliyometrik özellikler bağlamında analiz edilerek değerlendirilmiştir. Ulusal tez merkezinden alınan bilgiler Excell programına eklenerek toplam sayı ve yüzdeler tespit edilmiştir. Tespitler, yeniden işlevlendirme konusunun en fazla fen bilimleri enstitüsü mimarlık bilim dalında işlenmiş olduğu göstermektedir. Bu bilim dalında en yüksek oranda sivil yapıların yeniden işlevlendirme konusu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu yapıların en fazla sosyokültürel yapı olarak yeniden işlevlendirme fikrinin ağır bastığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmanın, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi alanında araştırmacı, yerel kuruluş ve özel sektör çalışanlarının toplu bilgiye hızlı erişimini sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, bibliometric analyzes of the postgraduate theses written on re-functioning were made according to various characteristics. In this context, it is the purpose of this study to compile and summarize the different perspectives of the postgraduate theses prepared for the functioning of historical buildings in a single scale. In line with this purpose, a total of 322 theses published about re-functioning in the national thesis center database, "thesis type", "publication year", "publishing university", "publishing institute", "publication branch" and "subject structure type" It has been analyzed and evaluated in the context of bibliometric features such as ”. The total number and percentages were determined by adding the information obtained from the national thesis center database to the Excel program. As a result of the determinations made, it is seen that the subject of re-functioning has been mostly studied in the science institute architecture branch. In this branch of science, it has been determined that civilian structures are the subject of re-functioning at the highest rate. In addition, it is seen that the idea of re-functioning these structures as sociocultural structure is dominant. It is thought that this study will provide quick access to collective information for researchers, local organizations and private sector employees in the field of re-functioning historical buildings.

Keywords