DENETİM KOMİTESİ FAALİYETLERİNİN KURUMSAL YÖNETİMDEKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-21 21:08:52.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe ve Denetim
Number of pages: 435-459
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21.Yüzyıla girerken gelişmiş ülkelerdeki işletmelerde meydana gelen hile kaynaklı suistimallerin artması, kurumsal yönetim ile birlikte denetim uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesini gündeme getirmiştir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren, bütün menfaat sahiplerinin haklarını korumak ve daha şeffaf bir mali raporlama altyapısını oluşturmak üzere, işletmelerde risk temelli denetim yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde birçok kanun yapıcı otorite yeni düzenlemelere gitmiştir. Türkiye’de 2011 yılında yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) Dünya’daki gelişmelere paralel olarak şirketlerin yönetim yapılarında kurumsallığı teşvik eden bir anlayışı benimsemiştir. Bununla birlikte işletme yönetim kurulu altında yönetim uygulamalarını destekleyen yönetim komiteleri kurulmasını kapsamına almıştır. İşletmelerin daha şeffaf yönetilmesini sağlamak ve yönetim kurullarının sorumluluk anlayışı çerçevesinde tüm menfaat sahiplerine karşı hesap verebilirliğini güçlendirmek üzere oluşturulacak komitelerden en önemlisi Denetim Komitesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma kapsamında bağımsız bir anlayışla oluşturulan denetim komitelerinin işletmelerde kurumsal yönetim gelişimine sağlayacağı katkılar anlatılmaya çalışılacaktır. Zira ekonomik kalkınmanın temeli daha yüksek standartlarda kurumsal yönetim anlayışına sahip işletmelerin arttırılmasını teşvik etmekten geçer.

Keywords

Abstract

Beginning with the 21st century, the increase of fraudulent misconduct in enterprises in developed countries brought to the agenda to review auditing practices together with corporate governance. Especially since the 1990s, a risk-based audit approach has been adopted in enterprises to protect the rights of all stakeholders and create a more transparent financial reporting infrastructure. Within the framework of this approach, many law-making authorities have made new regulations. 6102 Turkish Commercial Code (TTK), entered into force in Turkey in 2011, has adopted an approach that encourages the corporate issues of the management structure of the company in parallel with the developments in the world. However, the company included the establishment of management committees under the board of directors that support management practices. Audit Committee is the most important committee, which establishes a more transparent management of businesses and to strengthen the accountability of the board of directors to all stakeholders within the framework. Within the scope of this study, it will be tried to explain the contribution of the audit committees formed in an independent framework to the development of corporate governance in enterprises. Because, the basis of economic development is to encourage the increase of enterprises with higher standards of corporate governance.

Keywords