DÜŞÜK SOSYO-EKONOMİK DÜZEYE SAHİP BOŞANMIŞ KADINLARDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK

Author :  

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-21 21:05:05.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyal Hizmet
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Boşanma sürecinin yıkıcı etkilerini fırsata çevirebilmek, boşanmanın psikolojik yıkımı da beraberinde getirmemesi amacıyla kadınların güçlendirilmesine dair çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmada boşanmış kadınların yaş, eğitim durumu, ilk evlilik yaşı ve evlilik süresi ile psikolojik dayanıklılık düzeylerinin ilişkisi incelenmiştir. Yapılan çalışmaya düşük sosyoekonomik seviyede olup bir kuruma sosyal ve ekonomik destek almak için başvuran 32 boşanmış kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Kadınlara Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanılarak burada yer alan hususları cevaplamaları istenmiştir. Belirlenen değişkenlerin psikolojik dayanıklılık ve alt boyutları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda psikolojik dayanıklılık ile eğitim durumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

It is important to work on the empowerment of women in order to turn the destructive effects of the divorce process into opportunities and to prevent the psychological destruction of divorce. In this study, the relationship between the age, education level, first marriage age and duration of marriage and psychological resilience of divorced women was examined. The study included 32 divorced women with a low socioeconomic level who applied to an institution for social and economic support. The women were asked to answer the issues here by using the Resilience Scale. One-way analysis of variance (ANOVA) was conducted to examine the effects of the determined variables on psychological resilience and sub-dimensions. As a result of the study, it was seen that there is a significant relationship between psychological resilience and educational status.

Keywords


 • Terzi, Ş. (2006). Kendini Toparlama Gücü Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik

 • çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 77- 86. Terzi, Ş. (2008). Üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılıkları ve algıladıkları sosyal

 • Thompson, R.W., Arnkoff, D.B., Glass, C.R. (2011). Conceptualizing mindfulness and

 • Abuse. 12(4); 220-235. Varıcıer, Ş.E. (2019). Yetişkin psikolojik sağlamlığı üzerine bir inceleme: algılanan ebeveyn

                                                                                                    
 • Article Statistics