SEVGİNİN ANLAMI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2020-111
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-18 22:41:19.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 402-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinde sevgiye ilişkin anlamı değerlendirmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Bir diğer amacı ise yaşamda var olan anlamın, sevginin anlamını yordayıp yordamadığıdır. Araştırma, bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Çalışmada iki farklı katılımcı grubuyla çalışılmıştır. İlk katılımcı grubuyla (n= 185) ölçeğin açımlayıcı faktör yapısı incelenmiştir. Diğer katılımcı grubuyla (n= 89) ise ölçeğin faktör yapısı doğrulanmış ve oluşturulan yapısal eşitlik modeliyle değişkenler (var olan anlam, sevginin anlamı) arasındaki yordayıcılık araştırılmıştır. Katılımcı gruplarından veri toplanırken araştırmacı tarafından Sevginin Anlamı Ölçeği, Yaşam Anlamı Ölçeği ve kişisel bilgi formundan yararlanılmıştır. Verilerin analizinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Veriler, SPSS ve AMOS ile analiz edilmiştir. Çalışmada ölçek maddelerinin faktör yükleri ve düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının kabul edilebilir seviyenin üzerinde olduğu, ölçeğin açıkladığı varyans miktarının % 59.47 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin, özdeğeri 1’den büyük üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu ve bu yapının uyum iyiliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna erişilmiştir. Güvenirlik katsayısının ölçeğin tümü için .70 düzeyinin üzerinde olduğu bulunmuştur (α= .90, α= .89). Ayrıca oluşturulan yapısal eşitlik modelinde sevginin anlamının, var olan anlamın % 17’lik kısmını açıkladığına dair kanıt bulunmuştur. Sonuçlar, Sevginin Anlamı Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular alanyazın bağlamında tartışılmış, önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The main purpose of the current study was to develop a valid and reliable scale for assessing undergraduates’ sense of love. An additional purpose was to test whether meaning in life predicted meaning of love. The study was for a scale development. There were two samples in the study. Explanatory factor analysis was examined with the first sample (n= 185). Factor structure of the scale was confirmed with the latter and predictivity between the variables (meaning in life, meaning of love) was examined with structural equation model. Meaning in Life Scale, Meaning of Love Scale and personal information form were employed as data collecting tools. Data were analyzed with explanatory and confirmatory factor analyses. SPSS and AMOS were the analysis programs. Factor loadings of the scale items and corrected item-total correlations were found to be above acceptable level. Total variance explained was found %59,47. It was also found that the scale had a 3-factor structure of which eigenvalues were higher than 1 and fit indices of this structure was found acceptable. Total reliability coefficient was found above .70 (α= .90, α= .89). Plus, structural equation model proved that meaning of love explained %17 of meaning of love. Results showed that Meaning of Love Scale was a valid and a reliable assessment tool. Findings were discussed and further suggestions were made within the literature.

Keywords