YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-05 20:36:06.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 56-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yükseköğretim kurumlarının sayısının artması ve öğrenci sayılarındaki artış ile birlikte öğrencilerin ulusal ya da uluslararası tercih edecekleri üniversite seçenekleri de artmaktadır. Öğrencilerin üniversiteyi tercih etme sebepleri arasında üniversitelerin aktif öğrencilerinin, mezunlarının ve kamuoyunun üzerinde yarattığı olumlu itibar ve algı önemli hale gelmiştir. Bu nedenle nitelikli öğrenciler yetiştirmek ve öğrenciler tarafından çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almak için yükseköğretim kurumlarının belirli stratejiler doğrultusunda kurumsal itibar yönetimi konusuna daha fazla önem vermeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu düşünceden hareketle mevcut durumun ortaya çıkarılması ve aktif öğrencilerin düşüncesinin öğrenilmesi atılabilecek ilk adımlar arasındadır. Bu araştırmada bir devlet üniversitesi bünyesinde yer alan ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin üniversitelerine karşı olan itibar düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 130 kadın ve 174 erkek toplam 304 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin toplanması sürecinde, Balay, Kaya ve Yıldırım tarafından geliştirilen (2017) “İtibar Yönetimi Ölçeği” (İYÖ) ve araştırmacılar tarafından oluşturulan, “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzde analizi, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kurumsal itibar yönetimine yönelik algılarını öğrenmek amacıyla t-testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuç olarak; Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun itibarına yönelik algılarında cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf değişkenlerinde ölçeğin genelinde veya çeşitli alt boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilirken, sadece öğrenim türü değişkeninde her hangi bir farklılık bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

With the increasing number of higher education institutions and students, the university options that students prefer nationally or internationally have also expanded. The positive reputation and perception created by active students, graduates, and the public among the reasons for students choosing university has become essential. For this reason, to train qualified students and to be among the universities preferred by students, higher education institutions have given more importance to the issue of corporate reputation management in line with specific strategies. Based on this idea, uncovering the current situation and learning the thoughts of active students are among the first steps that can be taken. In this research, it is aimed to determine the reputation levels of students who are in the state university and studying at the Faculty of Sports Sciences against their universities. A total of 304 students, 130 women, and 174 men, voluntarily participated in the study. In the process of collecting the data, the "Reputation Management Scale" (VAS) developed by Balay, Kaya, and Yıldırım (2017) and the "Personal Information Form" created by the researchers were used. For analyzing the data, frequency and percentage analysis were used to determine the socio-demographic characteristics of the participants, and t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to learn the Faculty of Sports Science students' perceptions of corporate reputation management. Consequently, while there were statistically significant differences in the perceptions of Faculty of Sports Science students towards to reputation of the higher education institution they study at, gender, age, department, class variables across the scale or in various sub-dimensions, there was no difference in only the type of education variable.

Keywords


 • Akgün V. Ö. & Tekin, M., (2019). Çalışanlar Açısından Kurumsal İtibar Yönetimi Uygulamalarının Marka Değeri Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Saha Çalışması, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (2), 638-661.

 • Apaydın, Ç. & Seçkin Kapucu, M., (2017). Üniversiteyi Tercih Etme, Akademik İtibar ve Sosyal Etkinlik Arasındaki İlişki: Akdeniz ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisans Öğrencileri Örneği, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(2), 199-222.

 • Balay, R., Kaya, A. & Yıldırım, M., (2017). Yükseköğretim Kurumlarında İtibar Yönetimi Ölçeğinin Geliştirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 645-668.

 • Boran, M. & Yanpar Yelken, T., (2020). Boran, M., & Yelken, T. (2020). Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesindeki Hizmet Kalitesine Yönelik Memnuniyet Düzeyleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 390-408.

 • Conard, M. J. & Conard, M. A., (2000). An Analysis of Academic Reputation as Perceived by Consumers of Higher Education, Journal of Marketing for Higher Education, 9(4), 6980.

 • Çicek, B. & Almalı, V., (2019). Yükseköğretimde İtibar: Halkın Gözünden Üniversiteye Bir Bakış, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 90-111.

 • Delgado-Márquez, B. L., Escudero-Torres, M. A. & Hurtado-Torres, N. E., (2013). Being Highly Internationalised Strengthens Your Reputation: An Empirical Investigation of Top Higher Education Institutions, Higher Education, 66(5), 619-633.

 • Deniz, S., Çimen, M., Cizmeci, E., Erkoç, B. & Yüksel, O., (2017). Özel Hastane Çalışanlarının Kurumsal İtibar Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 20(1), 37-48.

 • Göksel, A. G., Ekici, S. & Hacıcaferoğlu, B., (2016). The Effect of Twitter Usage of Public Staff on Institutional Image: A Study in People Working as An Administrator in Youth Services and Sports Provincial/District Directorate. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Degisi, 10(3), 465-473.

 • Gümüş, M. & Öksüz, B., (2009). İtibar Sürecinde Kilit Rol: Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi, Journal of Yasar University, 4(14), 2129-2150.

 • Günay, D. & Günay, A., (2016). Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim Okullaşma Oranları ve Gelişmeler, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 13-30.

 • Işık, M, Çiçek, B. & Almalı, V., (2016). Üniversitelerin İç Paydaşlarının Kurumsal İtibar Algısını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Degisi, 5, 163-180.

 • Karasar, N., (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemi (33.Baskı), Nobel, Ankara.

 • Karatepe, S. & Ozan, M. S., (2017). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İtibar İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 8(2), 80-101.

 • Kızıl, S. & Naktiyok, A., (2019). Yöneticilerin Stratejik Liderlik Davranışlarının Kurumsal İtibar Algısı Üzerine Etkisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun (KSS) Rolü, Istanbul Business Research, 48(1), 64-83.

 • Koçoğlu, C. M., (2018). Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarının İtibar Bileşenlerinin Öğrencilerin Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Davranışı Üzerindeki Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(2), 23-44.

 • Koçoğlu, C. M. & Kıycı, Ş., (2019). The Evaluation Level of Foreign Tourists for Five-Star Hotels in Belek in terms of Corporate Reputation, Journal of Tourism Theory and Research, 5(2), 112-122.

 • Sezgin, D., (2017). Kurum Çalışanı Bakış Açısıyla Kurumsal İtibar, Selçuk İletişim Dergisi, 9(4), 141-163.

 • Sung, M. & Yang, S. U., (2009). Student–University Relationships and Reputation: A Study of the Links between Key Factors Fostering Students’ Supportive Behavioral Intentions Towards Their University, Higher Education, 57(6), 787-811.

 • Uzunoğlu, E. & Öksüz, B., (2008). Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü, Selçuk İletişim, 5(3), 111-123.

                                                                                                    
 • Article Statistics