YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-110
Number of pages: 56-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yükseköğretim kurumlarının sayısının artması ve öğrenci sayılarındaki artış ile birlikte öğrencilerin ulusal ya da uluslararası tercih edecekleri üniversite seçenekleri de artmaktadır. Öğrencilerin üniversiteyi tercih etme sebepleri arasında üniversitelerin aktif öğrencilerinin, mezunlarının ve kamuoyunun üzerinde yarattığı olumlu itibar ve algı önemli hale gelmiştir. Bu nedenle nitelikli öğrenciler yetiştirmek ve öğrenciler tarafından çok tercih edilen üniversiteler arasında yer almak için yükseköğretim kurumlarının belirli stratejiler doğrultusunda kurumsal itibar yönetimi konusuna daha fazla önem vermeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu düşünceden hareketle mevcut durumun ortaya çıkarılması ve aktif öğrencilerin düşüncesinin öğrenilmesi atılabilecek ilk adımlar arasındadır. Bu araştırmada bir devlet üniversitesi bünyesinde yer alan ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin üniversitelerine karşı olan itibar düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 130 kadın ve 174 erkek toplam 304 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Verilerin toplanması sürecinde, Balay, Kaya ve Yıldırım tarafından geliştirilen (2017) “İtibar Yönetimi Ölçeği” (İYÖ) ve araştırmacılar tarafından oluşturulan, “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde; katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzde analizi, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin kurumsal itibar yönetimine yönelik algılarını öğrenmek amacıyla t-testi ve tekyönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Sonuç olarak; Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun itibarına yönelik algılarında cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf değişkenlerinde ölçeğin genelinde veya çeşitli alt boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilirken, sadece öğrenim türü değişkeninde her hangi bir farklılık bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

With the increasing number of higher education institutions and students, the university options that students prefer nationally or internationally have also expanded. The positive reputation and perception created by active students, graduates, and the public among the reasons for students choosing university has become essential. For this reason, to train qualified students and to be among the universities preferred by students, higher education institutions have given more importance to the issue of corporate reputation management in line with specific strategies. Based on this idea, uncovering the current situation and learning the thoughts of active students are among the first steps that can be taken. In this research, it is aimed to determine the reputation levels of students who are in the state university and studying at the Faculty of Sports Sciences against their universities. A total of 304 students, 130 women, and 174 men, voluntarily participated in the study. In the process of collecting the data, the "Reputation Management Scale" (VAS) developed by Balay, Kaya, and Yıldırım (2017) and the "Personal Information Form" created by the researchers were used. For analyzing the data, frequency and percentage analysis were used to determine the socio-demographic characteristics of the participants, and t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to learn the Faculty of Sports Science students' perceptions of corporate reputation management. Consequently, while there were statistically significant differences in the perceptions of Faculty of Sports Science students towards to reputation of the higher education institution they study at, gender, age, department, class variables across the scale or in various sub-dimensions, there was no difference in only the type of education variable.

Keywords