KÜRATÖRÜN MORFOLOJİSİ: TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE BİR EVRİMLEŞME HİKAYESİ
MORPHOLOGY OF CURATORS: AN EVOLUTIONARY STORY IN THE PROCESS OF HISTORY

Author : Nevin YALÇIN BELDAN
Number of pages : 319-332

Abstract

Küratörlük, hem icra edilen bir meslek dalı hem de özellikle son yıllarda çağdaş sanata ilişkin okumalarda önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Küratörlük, Roma İmparatorluğu’ndan beri kullanılan bir terim ve unvandır. O zamandan günümüze değin farklı alanlarda ve açılımlarda kullanılmıştır. Görsel sanatlar bağlamında küratörün tarih sahnesine çıkışı 18. yüzyılla başlatılabilmektedir. Ancak, zaman içinde bir meslek olarak tanımı ve edindiği roller değişime uğramıştır. Yönetme ve sergileme açısından küratöryal süreci Medici koleksiyonerliği ile başlatmak mümkündür, ancak kurumsal anlamda küratörlük mesleğinin varış noktasını müze küratörlüğü oluşturmaktadır. Çağdaş sanat küratörlüğü ise, bağımsız küratörlük anlayışının ilk adımlarının atıldığı 1960’lı yılların sonundan itibaren gerçek anlamda sanat tarihinde yerini almış ve bir meslek olarak tanımına yeni sıfatlar eklenmiştir. 60’lı yıllarda gerçekleşen önemli sosyal, politik ve kültürel olaylar, sanat dünyasında birçok değişikliğin yaşanmasına neden olmuştur. Bu zaman diliminde ve sonrasında ortaya çıkan yeni sanat akımları, sanat kurumlarına yöneltilen eleştiriler, özellikle 90’larla sayıları artan bienaller, küratörlük mesleği üzerine yeni tavırlar geliştirilmesine ve meslek olarak tanımının sorgulanmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, tarihsel (literatür tarama) yöntemi kullanılmış ve görsel sanatlar bağlamında, küratörlük olgusu, tarih sahnesine çıkışından günümüze uzanan süreçte kendisine etki eden sosyolojik, politik ve kültürel olaylar da gözetilerek kronolojik olarak ele alınmış; geçirdiği değişim sonunda, bir meslek olarak çağdaş sanat küratörünün tanımı yapılmış ve sanat dünyasındaki rolü tartışılmıştır.

Keywords

küratör, sanatçı, sergi, müze, çağdaş sanat

Read: 210

Download: 74