GÖRME ENGELLİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE MATERYAL İHTİYAÇLARI
MATERIAL NEEDS OF THE VISUALLY IMPAIRED MUSIC TEACHERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Author : Ayşe ÇAĞLAK -Nezihe ŞENTÜRK
Number of pages : 270-283

Abstract

Hayatımızın her alanında gelişen teknoloji, birçok bireyin bilgiye ve bilgiye erişimini mümkün kılmaktadır. Ancak görme engelli bireyler bilgiye erişmekte görme engelli olmayan bireylere kıyasla birtakım zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı görme engelli müzik öğretmenlerinin eğitim öğretim sürecinde duydukları materyal ihtiyaçlarını incelemek ve ortaya çıkan sorunlar ile ilgili çözüm önerileri sunmaktır. Görme engelli müzik öğretmenlerinin ihtiyaç duydukları materyallere ulaşmada ne gibi sorunlarla karşılaştıkları bu çalışmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Görme engelli müzik öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik bir çalışmaya rastlanılmaması sebebiyle bu araştırmanın, alana katkı sağlayacağından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma modelinden durum çalışmasına örnektir. Veri toplama sürecinde görme engelli müzik öğretmenlerine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizi doğrudan yorumlama yöntemi ile yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.

Keywords

Görme Engeli, Müzik Öğretmeni, Müzik

Read: 88

Download: 55