GÖRME ENGELLİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE MATERYAL İHTİYAÇLARI

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 270-283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayatımızın her alanında gelişen teknoloji, birçok bireyin bilgiye ve bilgiye erişimini mümkün kılmaktadır. Ancak görme engelli bireyler bilgiye erişmekte görme engelli olmayan bireylere kıyasla birtakım zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı görme engelli müzik öğretmenlerinin eğitim öğretim sürecinde duydukları materyal ihtiyaçlarını incelemek ve ortaya çıkan sorunlar ile ilgili çözüm önerileri sunmaktır. Görme engelli müzik öğretmenlerinin ihtiyaç duydukları materyallere ulaşmada ne gibi sorunlarla karşılaştıkları bu çalışmanın problem durumunu oluşturmaktadır. Görme engelli müzik öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik bir çalışmaya rastlanılmaması sebebiyle bu araştırmanın, alana katkı sağlayacağından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma modelinden durum çalışmasına örnektir. Veri toplama sürecinde görme engelli müzik öğretmenlerine yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizi doğrudan yorumlama yöntemi ile yapılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Developing technology in all areas of our lives makes it possible for many individuals to access information and knowledge. However, visually impaired individuals encounter some difficulties in accessing information compared to non-visually impaired individuals. The aim of this study is to examine the material needs of visually impaired music teachers in their education and offer solutions for the problems that arise. The problem of this study is to determine what kind of problems visually impaired music teachers encounter in accessing the materials they need. Since there is no study on the needs of visually impaired music teachers, this research is thought to be important as it will contribute to the field. The method of the research is an example of a case study from a qualitative research model. During the data collection process, a semi-structured interview from was applied to visually impaired music teachers. The analysis of the collected data was made by direct interpretation method and the results were discussed.

Keywords