KENTSEL YAŞAM KALİTESİ VE YAŞANABİLİRLİK ANALİZİ: ERZURUM ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-110
Yayımlanma Tarihi: 2020-11-05 20:13:01.0
Language : Türkçe
Konu : iktisat
Number of pages: 109-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Erzurum kent merkezinde ikamet eden bireylerin fikirleri alınarak Erzurum’un cazip ve eksik yönlerinin ortaya konulması ve bu doğrultuda kentsel yaşam kalitesi ve yaşanabilirlik düzeyinin değerlendirilmesidir. Çalışma temel olarak beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; kalite, yaşam kalitesi, yaşanabilirlik ve kentsel yaşam kalitesi hakkında kavramsal bilgiler verilmiş ve kentsel yaşam kalitesi ve kalkınma arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. İkinci bölümde; konuyla ilgili uluslararası ve ulusal alanda yapılmış çalışmalar aktarılmıştır. Üçüncü bölümde, Erzurum’un kentsel yaşam kalitesi ölçütleri açısından mevcut durumu incelenmiştir. Dördüncü bölümde; analiz ve yöntem hakkında bilgi verilmiş ve anketlerden elde edilen bulgular paylaşılmıştır. Son bölümde ise yapılan anket yardımıyla Erzurum kent merkezinin kentsel yaşam kalitesi ve yaşanabilirliğinin nasıl algılandığı hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda kentsel yaşam kalitesini algılama düzeyi ile cinsiyet, eğitim durumu ve memleket arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, yaş, medeni durum, aylık gelir düzeyi ve aylık gider düzeyi arasında ise anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the attractive and deficient aspects of Erzurum by taking the opinions of individuals residing in the city center of Erzurum and to evaluate the quality of urban life and livability level in this direction. The study consists of five chapters. In the first part; conceptual information about quality, quality of life, livability and quality of urban life is given and relationship between urban quality of life and development is presented. In the second part; international and national studies on the subject have been explained. In the third chapter, the current situation of Erzurum in terms of urban quality of life criteria is examined. In the fourth section; information about the analysis and method was given and the findings obtained from the questionnaires were shared. In the last section, with the help of the questionnaire, evaluations of the quality of urban life and livability of Erzurum city center were evaluated. As a result of the research, it was found that there was no significant difference between perception of urban life quality and gender, education level and country, and there was a significant difference between age, marital status, monthly income level and monthly expenditure level.

Keywords