ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA BİR USTA; “LEOPOLD LEVY VE GRAVÜRLERİ”

Author :  

Year-Number: 2020-109
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-23 14:19:12.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 431-443
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten bu yana bireysel/toplumsal süreçte sosyolojik, kültürel, endüstriyel ve teknolojik gelişmeler eğitimin ve sanatın her alanına yansımıştır. Bu değişim yeni üslup ve malzemelerle yapılan sanat üretimlerini ortaya çıkararak sanat alanında yeni tekniklerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Özgün baskıresim alanı bu teknik gelişimlerden en çok etkilenen alanlardan birisidir. Malzemeye dayalı uygulama şekli ile deneysel çalışmalara açık yapısı, sanatçılar için oldukça değerli bir üretim şekli olarak karşımızda durmaktadır. Ülkemizde baskıresim tarihinin 15. yüzyılda İstanbul’da kağıt üretiminin başlaması ile başladığı kabul edilmektedir. Ardından matbaanın bulunmasıyla sanatsal anlamda sıklıkla karşımıza çıkan baskıresim Türk Sanatı tarihinde çok değerli sanatçıların özgün uygulamalar ile adını yurt içi ve yurt dışında duyurduğu bir alan haline gelmiştir. Ülkemizde hem sanatçı hem de akademisyen kimliği ile tanınan Fransız sanatçı Leopold Levy 1936 yılında Türkiye Devleti’nin davetlisi olarak İstanbul’a gelmiş ve Güzel Sanatlar Akademisi’nde resim bölüm başkanlığına getirilmiştir. Ülkemize gravür baskı tekniğini kazandıran sanatçı Levy, Türk ressamlarının eğitilmesinde ve Güzel Sanatlar Akademisi’nin yeni bir anlayışla düzenlenmesinde önemli katkıları olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin ilk Resim-Heykel Müzesinin düzenlenmesinde de bizzat çalışmıştır. Bu çalışma, Charles Heyman sayesinde tanıdığı gravür tekniği ile ülkemizde birçok Türk sanatçının/öğrencinin yetişmesini sağlamış olan ve Türk sanatına ve sanatçısına birçok açıdan zenginlikler katmış olan Leopold Levy’nin sanat anlayışı, eğitmenliği ve özgün gravür baskı çalışmalarına odaklanacaktır.

Keywords

Abstract

Sociological, cultural, industrial and technological developments have been reflected in everyfield of educationand art since the past. This change has contributed to the development of new techniques in the field of art by revealing art productions made with new styles and materials. The original printmaking area is one of the areas most affected by these technical developments. The material-based application method and its structure open to experimental studies stand out as an extremely valuable production method for artists. It is accepted that the history of printmaking in our country started witht he start of paper production in Istanbul in the 15th century. Then, the printmaking, which we of ten encounter in the artistic sense with the founding of the printingpress, has become an area in the history of Turkish Art, which has been renowned in the history of Turkish Art, with it sun ique practices, at home and abroad. In our country, as well as academic sandartists recognized with the identity of the French artist Leopold Levy came to Istanbul in Turkey in 1936 at the invitation of theState of Academic and Fine Arts painting was brought to the department head. The artist Levy, who brought the engraving printing technique to our country, has made important contributions in the training of Turkish painters and in arranging the Academy of Fine Arts with a new understanding. He has also worked personally in theregulation of Turkey's first Painting and Sculpture Museum. This work will focus on Leopold Levy's understanding of art, instructor and original gravüre printing, which has brought many Turkish artists / students in our country with the engraving technique he knew thanks to Charles Heyman and has added many riches to Turkish art and artist.

Keywords


 • Ayan, H.M. (2007). Sosyolojik Açıdan Özgün Baskıresim Sanatının Bugünkü Durumu İle İlgili Profesyonel Sanatçıların Görüşlerinin İncelenmesi (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

 • Berk, N. ve Gezer, H. (1973). 50 Yılın Türk Resim Ve Heykeli. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

 • Bettex- Cailler, N. (1994). Leopold Levy Biyografi. Milli Reasürans Art Gallery, İstanbul.

 • Bilen Buğra, H. (2007). 1914’lerden 1949’lara Türk Resim Ve Romanında Gerçekçilik. İstanbul Ötüken Yayınevi.

 • Bonnefoy, Y. (1994). Leopold Levy. Milli Reasürans Art Gallery, İstanbul.

 • Çaykara, E. (1995). Lepold Levy. Tempo Dergisi, Erişim Adresi http://www. eminecaykara. com/ index.php?bolum=yazidetay&id=30.

 • Dalkıran, A. (2012). Leopold Levy’nin Çağdaş Türk Resmine Katkısı. Sanat Dergisi, 22, 1-14.

 • Dönmez, İ. (2008). Türk Baskıresminin Gelişim Sürecine Katkısı Olan Kurum Ve Sanatçılar. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. (Yüksek Lisans Tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

 • Elmas, H. (2006). Gruplaşma Olgusunun Çağdaş Türk Resminin Değişim Sürecine Etkisi. S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21-22, 114-137.

 • Katalog- Leopold-Levy, (1994). Milli Reasürans Sanat Galerisinde Süzenlenen Leopold-Levy Gravürler Sergisi Kataloğu, Ofset Yapımevi

 • Öndin, N. (2003). Cumhuriyet’in Kültür Politikası Ve Sanat. Sanat Dünyamız Kültür Ve Sanat Dergisi, 89, 155.

 • Rona, Z. (1997). Leopold Levy. Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yem Yayıncılık, İstanbul.

 • Sönmez, N. (1995). Çağdaş Türk Sanatına Yön Veren Bir Usta Leopold Levy’nin Gravürleri. İstanbul Dergisi, 2, 35-39.

 • Üstünipek, Ş. (2009). Batı Sanatı Ve Çağdaş Sanat Programı 1936-1950 Yılları Arasında Güzel Sanatlar Akademisi: Leopold Levy Ve Atölyesi (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr

 • Yılmaz, M. (2015). Sanatçı ve Sanat Eğitimcisi Olarak Leopold Levy ve Türk Resim Sanatına Etkisi. İdil, 4(15), 51-72.

                                                                                                    
 • Article Statistics