MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES' SELF-EFFICACY PERCEPTION TOWARDS TRADITIONAL TURKISH MUSIC LESSONS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

Author : Alper Semih SARI -Mustafa USLU
Number of pages : 414-430

Abstract

Bu araştırmada Müzik Öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği (Geleneksel Türk sanat müziği ve geleneksel Türk halk müziği) derslerine yönelik özyeterlik algılarının çeşitli demografik değişkenler ile farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılan araştırmanın verileri, Türkiye’de bulunan 10 Üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının 4. sınıfında öğrenim gören toplam 248 müzik öğretmeni adayından toplanmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının demografik bilgilerine ulaşabilmek için araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, geleneksel Türk müziği Derslerine yönelik özyeterlik algı düzeylerini belirlemek için ise Çelenk ve Şen (2016) tarafından geliştirilen Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda araştırmaya katılan müzik öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği derslerine yönelik özyeterlik algıları ile öğrenim görmekte oldukları üniversite, bireysel çalgı ve çalgı grupları, ders başarıları ve ders çalışma süreleri değişkenleri arasında manidar farklılık saptanmıştır. Bu araştırmanın, öğretmen eğitiminde uygulanan yöntemlerin geliştirilmesine ve geleneksel Türk müziği eğitimine yönelik yapılmış olan sınırlı çalışmalara katkı sağlayacağı açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni Adayları, Geleneksel Türk Müziği, Özyeterlik.

Read: 72

Download: 38