MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-109
Yayımlanma Tarihi: 2020-10-10 23:00:29.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 414-430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Müzik Öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği (Geleneksel Türk sanat müziği ve geleneksel Türk halk müziği) derslerine yönelik özyeterlik algılarının çeşitli demografik değişkenler ile farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılan araştırmanın verileri, Türkiye’de bulunan 10 Üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının 4. sınıfında öğrenim gören toplam 248 müzik öğretmeni adayından toplanmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının demografik bilgilerine ulaşabilmek için araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, geleneksel Türk müziği Derslerine yönelik özyeterlik algı düzeylerini belirlemek için ise Çelenk ve Şen (2016) tarafından geliştirilen Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda araştırmaya katılan müzik öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği derslerine yönelik özyeterlik algıları ile öğrenim görmekte oldukları üniversite, bireysel çalgı ve çalgı grupları, ders başarıları ve ders çalışma süreleri değişkenleri arasında manidar farklılık saptanmıştır. Bu araştırmanın, öğretmen eğitiminde uygulanan yöntemlerin geliştirilmesine ve geleneksel Türk müziği eğitimine yönelik yapılmış olan sınırlı çalışmalara katkı sağlayacağı açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate Music Teacher candidates’ self-efficacy perceptions towards traditional Turkish music lessons which included at music educatio ndepartment programmes (Traditional Turkish art music and traditional Turkish folk music) whether the were differed based on various demographic variables. The datas were collected by survey model from 4th grade, 248 music teacher candidates who studied at music education departments of 10 universities in Turkey. Personal Information Form that is created by the researcher and Self-Efficacy Perception Scale Regarding Traditional Turkish Music Classes that is developed by Çelenk ve Şen (2016) have been used to reach demographic information of the music teacher candidates. According to the findings in the research, it is determined that meaningful differences exist between the music teacher candidates' self-efficacy perceptions towards Traditional Turkish Music classes and the variables of "the colleges in which they get an education, individual instrument and instrumental ensembles, class performance and study periods". It is thought that this research is important to improve the methods that apllied in teacher education and to contribute to the limited number of studies on traditional Turkish music education.

Keywords


 • Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.

 • Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of Child Development, 6, 1–60. Greenwich, CT: JAI. 13.

 • Bandura, A. (1995) Self-efficacy in changing societies. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Bilirdönmez, K. ve Karabulut, N. (2016). Sanat Eğitimi Süreç Ve Kuramları. Ekev Akademi Dergisi, 0(65), 343 - 355.

 • Can, M. C. (2009). Klasik Türk Müziği. Türk kimliği II.

 • Çam, E. (2017). İlköğretim öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerinin yaşam boyu öğrenme, özyeterlik düzeyleri ve hizmet içi eğitim gereksinimleri açısından incelenmesi. Muş/Bulanık örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.

 • İmik, İ. H. (1984). Türk musikisi nazariyatı ve usulleri. İstanbul: Yaylacık Matbaası.

 • İmik, Ü. (2014). Türkülerimizde hoşgörü temasına toplumsal bakış ve Hacı Bektaş Veli. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. 69, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Ankara

 • Kan, A. (2011). Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları. 3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi. (30. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

 • Karkın, M. ve Haşhaş, S. (2014) Geleneksel Türk halk müziğinde tür sınıflandırmaları, terminoloji ve ayak kavramı konuları üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 10 (1).

 • Koçak Macun, B., Macun, B. ve Safalı, S. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik inanç düzeyleri ile iş hayatına hazırbulunuşluklarının incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 549-567.

 • Kılıç, N. T. (2017). Okul örgütü yöneticilerinin çatışma yönetim stratejileri ve öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

 • Morgan, G. A., Leech, N. L. Gloeckner, G. W. ve Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. Psychology Press.

 • Miller, A. D., Ramirez, E. M.. & Murdock, T. B. (2017). The influence of teachers’ selfefficacy on perceptions: Percieved teacher competence and respect and student effort and achievement. Teaching and Teacher Education, 64, 260-269.

 • Sancak, E. (2019). Türk Halk Müziğinin Yeni Bir Çalgısı: Bas Bağlama. Yegah Musiki Dergisi, 2 (1), 41-68.

 • Say, A. (2002), Müzik sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

 • Sayan, E. (2004). Müziğimize dair. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş.

 • Senemoğlu, N. (2018). Gelişim öğrenme ve öğretim. (25. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Şen, Y. ve Çelenk, K. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği derslerine ilişkin özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İdil Dergisi, 6 (39).

 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar- ilkeler- yaklaşımlar ve türkiye’deki durum. 3. Baskı, Ankara: Önder Matbaacılık.

 • Uçan, M. (1988). Türkiye’de okul öncesinde öğretim, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında müzik eğitimi nasıl olmalıdır? 1. Müzik Kongresi, Bildiriler. Evren Ofset, Ankara.

 • Uslu, M. (2007) Türkiye’de müzik eğitimi. (1. Baskı). İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, Cenkler Matbaacılık.

 • Yöre, S. (2012). Kırşehir yöresi halk müziği kültürünün kodları ve temsiliyeti. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 9 (1).

                                                                                                    
 • Article Statistics