MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ DERSLERİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 414-430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Müzik Öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği (Geleneksel Türk sanat müziği ve geleneksel Türk halk müziği) derslerine yönelik özyeterlik algılarının çeşitli demografik değişkenler ile farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılan araştırmanın verileri, Türkiye’de bulunan 10 Üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının 4. sınıfında öğrenim gören toplam 248 müzik öğretmeni adayından toplanmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının demografik bilgilerine ulaşabilmek için araştırmacı tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, geleneksel Türk müziği Derslerine yönelik özyeterlik algı düzeylerini belirlemek için ise Çelenk ve Şen (2016) tarafından geliştirilen Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda araştırmaya katılan müzik öğretmeni adaylarının geleneksel Türk müziği derslerine yönelik özyeterlik algıları ile öğrenim görmekte oldukları üniversite, bireysel çalgı ve çalgı grupları, ders başarıları ve ders çalışma süreleri değişkenleri arasında manidar farklılık saptanmıştır. Bu araştırmanın, öğretmen eğitiminde uygulanan yöntemlerin geliştirilmesine ve geleneksel Türk müziği eğitimine yönelik yapılmış olan sınırlı çalışmalara katkı sağlayacağı açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate Music Teacher candidates’ self-efficacy perceptions towards traditional Turkish music lessons which included at music educatio ndepartment programmes (Traditional Turkish art music and traditional Turkish folk music) whether the were differed based on various demographic variables. The datas were collected by survey model from 4th grade, 248 music teacher candidates who studied at music education departments of 10 universities in Turkey. Personal Information Form that is created by the researcher and Self-Efficacy Perception Scale Regarding Traditional Turkish Music Classes that is developed by Çelenk ve Şen (2016) have been used to reach demographic information of the music teacher candidates. According to the findings in the research, it is determined that meaningful differences exist between the music teacher candidates' self-efficacy perceptions towards Traditional Turkish Music classes and the variables of "the colleges in which they get an education, individual instrument and instrumental ensembles, class performance and study periods". It is thought that this research is important to improve the methods that apllied in teacher education and to contribute to the limited number of studies on traditional Turkish music education.

Keywords