YENİLENEN İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI EKSENİNDE YARATICI DRAMA

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 222-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretim programları, 2017 yılında “Yarın için Bugünden” sloganıyla Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yeniden yapılandırılmıştır. Bu çalışmada yeni yapılandırma süreci içerisinde, yaratıcı dramanın yer alma biçimleri araştırılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analizin temel alındığı çalışmada temalar, program geliştirmenin ögelerinden hareketle hedef, içerik, eğitim durumları ve ölçme değerlendirme olarak belirlenmiştir. Öğretim programlarında yaratıcı dramanın yansıması; drama, yaratıcı drama, canlandırma, rol oynama, doğaçlama kavramları kapsamında araştırılmıştır. 2017 yılından itibaren güncellenme sürecine giren toplam 49 derse ait öğretim programının incelenmesi sonucunda 18 programda yaratıcı dramaya yer verildiği tespit edilmiştir. Program bileşenleri açısından dağılıma bakıldığında yaratıcı dramanın en çok eğitim durumları boyutunda yer aldığı (N: 116), bu oranın ardından hedef (N: 22) ve değerlendirme (N: 5) boyutlarının geldiği görülmektedir. Bununla birlikte içerik boyutunda yaratıcı dramanın anahtar kelimelerine programlarda yer verilmemiştir.

Keywords

Abstract

Ministry of National Education has been restructured curriculums with the slogan "From Today for Tomorrow" since 2017. In this study, the place of creative drama in the new structuring process were investigated. The study based on descriptive analysis, one of the qualitative research methods. Themes were determined as objectives, content, teaching-learning process and assessment and evaluation, based on the elements of program development. Reflection of creative drama in curriculums researched on the axis of drama, creative drama, role playing, improvisation, dramatization. As a result of the examination of the curriculum of 49 courses, which have been in the process of updating since 2017, it was determined that creative drama was included in a total of 18 curriculums. Considering the distribution in terms of curriculum components, it is seen that creative drama mostly takes place in the dimension of learning-teaching process (N: 116), followed by objectives (N: 22) and assesment (N: 5) dimensions. However, in terms of content, the keywords of creative drama are not included in the curriculums.

Keywords