SINAV KAYGISI: MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEN BİR GÖRÜNÜM

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 200-221
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı düzeylerine ve sınav kaygısının piyano eğitimi sürecindeki rolüne odaklanmaktadır. Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı düzeylerinin belirlenmesi ve sınav kaygısı düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen sınıf, mezun olunan lise türü, günlük piyano çalışma süresi, piyano eğitimine başlama yaşı ve piyano akademik başarı notu değişkenleri açısından farklılığının ortaya koyulması çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem grubunu Türkiye’deki yedi üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören toplam 718 müzik öğretmeni adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve Sınav Kaygısı Envanteri ile elde edilmiş, veriler ilişkisiz grup t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Scheffe testi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygılarının orta düzeyde olduğunu göstermiştir. Ayrıca, kadınların sınav kaygıları, erkeklerin sınav kaygılarından anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı düzeyleri; öğrenim gördükleri sınıf, mezun oldukları lise türü ve piyano eğitimine başlama yaşına göre anlamlı bir fark yaratmamış, günlük piyano çalışma süresine göre günde 2 saatten fazla piyano çalışan müzik öğretmeni adaylarının ve piyano akademik başarı notuna göre başarı notu AA-BA olan müzik öğretmeni adaylarının lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmıştır.

Keywords

Abstract

This study focuses on exam anxiety levels of teacher candidates and the role of exam anxiety in piano education process. The aim of the study is to determine the exam anxiety levels of the music teacher candidates and to reveal the differences in the exam anxiety levels in terms of gender, education grade, high school type graduated, daily piano practice duration, age of starting piano education and piano academic achievement grade. The sample group consisted of 718 music teacher candidates receiving educaion in Music Education Division of Fine Arts Department of Education Faculty of seven universities in Turkey. The data of the study was obtained by a personal information form and Exam Anxiety Inventory, and the data was analyzed by unrelated group t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe test. The results of the research showed that the exam anxiety of the music teacher candidates was moderate. In addition, women's exam anxiety was found to be significantly higher than men's exam anxiety. Exam anxiety levels of music teacher candidates did not make a significant difference according to the class they studied, the type of high school they graduated from and the age of starting piano education. Their anxiety levels were statistically different in favor of the music teacher candidates who study piano more than 2 hours a day according to the daily piano practice duration and in favor of the music teacher candidates whose piano academic success grade was AA-BA.

Keywords