SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN CRITICAL THINKING AND CREATIVE THINKING TENDENCIES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Author : Kaya YILDIZ -Büşra YÜCE
Number of pages : 19-35

Abstract

Çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırmada nicel araştırma modellerinden korelasyonel araştırma modelinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ilkokul kurumlarındaki toplam 764 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılamayacağından örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırmanın örneklemi basit tesadüfi örneklem yolu ile belirlenen 391 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Şen (2014) tarafından geliştirilen “UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği’’ ile Özgenel ve Çetin (2017) tarafından geliştirilen “Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği’’ kullanılmıştır. Öncelikle ölçekler ile alt boyutlarının normallik dağılımlarının incelemesi yapılmıştır. Ulaşılan neticeler ışığında verilerin analize yönelik normal dağılım ön kabulü doğrultusunda istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Araştırma grubu içerisinde bulunan sınıf öğretmenlerin demografik bilgileri frekans ve yüzde dağılımları çıkarılmıştır. Birinci ve ikinci alt problem için ölçeklerinin aritmetik ortalama ve standart sapma puanlarının hesaplaması yapılmıştır. Üçüncü alt problem için sınıf öğretmenlerin eleştirel ve yaratıcı düşünme eğilimlerinin arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla korelasyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin tüm ölçek boyutlarında “yüksek” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin yaratıcı düşünme eğlimlerinin “yüksek” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin eleştirel ve yaratıcı düşünme eğilimleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Eleştirel Düşünme, Yaratıcı Düşünme, Eğilim, Sınıf Öğretmeni

Read: 100

Download: 55