TÜRK FINDIĞI’NIN (CORYLUS COLURNA) YENİ BİR YAYILIŞ ALANI: ŞAPHANE DAĞI (KÜTAHYA)
A NEW SPREADING AREA OF TURKISH FILBERT (CORYLUS COLURNA): ŞAPHANE MOUNTAIN (KÜTAHYA)

Author : Burçin KABAK -Selahattin POLAT - Duran AYDINÖZÜ
Number of pages : 376-396

Abstract

Türk Fındığı (Corylus colurna), Avrupa-Sibirya elemanı bir takson olup, esas yayılış alanı Karadeniz iklimi ve bu iklimin etkisinde kalan Anadolu’nun ku-zey kesimleridir. Kütahya ili sınırları içinde Budağan Dağı ve Murat Dağı üze-rinde varlığı biliniyordu. Şaphane Dağı’nda yapmış olduğumuz araştırma sıra-sında tarafımızdan bu türe ait yeni bir doğal yayılış alanı tespit edilmiştir. Türk Fındığı (Corylus colurna) Şaphane Dağı’nın kuzey yamacında, nemli ormanın hâkim olduğu alanda, kalkerden yapılı Dişkaya Tepe’nin (1543 m) kuzey ve doğuya bakan yamacında 1320-1500 metre yükseltiler arasında gümüşi ıhla-mur (Tilia tomentosa), doğu kayını (Fagus orientalis), Anadolu karaçamı (Pi-nus nigra), titrek kavak (Populus tremula), aküvez (Sorbus aria), katran ardıç (Juniperus oxycedrus) ile karışık olarak çok sınırlı bir alanda bireyler halinde yayılış gösterir. Odununun dayanıklılığı ve iyi cila kabul etmesi nedeniyle mobilya üretiminde arzu edilen bir ağaç türü olan Corylus colurna’nın alanları her geçen gün ülkemizde daralmaktadır. Sınırlı bir yayılış gösteren Türk Fındı-ğı’nın (Corylus colurna), Dişkaya Tepe’deki bu yeni yayılış alanı koruma altı-na alınması gerekmektedir. Bu araştırmada, ülkemizde yayılışı geniş olmayan, nesli risk altındaki türlerden biri olan Corylus colurna'nın Şaphane Dağı kuzey yamacında tespit edilmiş olan doğal yayılış alanı açıklanmaya ve ekolojik özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu bitkinin Türkiye’deki do-ğal yayılışına ilişkin bilgilere yeni bir katkıda bulunulması da hedeflenmiştir. Bu makale, daha önceki literatürde, Corylus colurna’nın Şaphane Dağı’nda varlığını belirten herhangi bir kayıtın olmaması yönüyle oldukça önemlidir.

Keywords

Corylus colurna, Türk Fındığı, Şaphane Dağı, Doğal Yayılış, Kütahya.

Read: 97

Download: 57