ZANAATKÂRLIĞIN METALAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’DE AKADEMİK VATANDAŞLIK DAVRANIŞI
COMMODIFICATION OF CRAFTMANSHIP: ACADEMIC CITIZENSHIP BEHAVIOUR IN TURKEY

Author : Ufuk ORHAN -Yahya MENDİ
Number of pages : 79-91

Abstract

Akademisyenlik, eğitimi, öğretimi, yaşam boyu gelişimi, sosyalleşmeyi, araştırmayı ve sorgulamayı gerektiren, birçok bireysel ve toplumsal faydası olan, vicdani ve içsellik esasına dayalı bir meslektir. Akademik vatandaşlık davranışı da bu bağlamda, sözleşmede yer alan yükümlülüklerin ötesinde çalışmak anlamına gelen örgütsel vatandaşlık davranışı kavramının akademik mecrada vücut bulmuş halidir. Akademisyenlik meslek olarak akademik vatandaşlık davranışını esas alan bir uygulama alanıdır ve akademisyenlerin niteliği, akademisyenlere verilen değer ile doğru orantılıdır. Maalesef Türkiye’deki mevcut eğitim sistemi, düzenleme ve uygulamaları açısından, zanaatkârlık olarak bilinen akademisyenliği kutsallığını yitirmiş bir meta haline getirmektedir. Çalışmanın amacı bu bağlamda akademik vatandaşlık davranışı çalışmalarını ele almak ve Türkiye’deki yükseköğretim kurumu ve üniversitelerde mevcut olan düzenleme ve uygulama sorunlarını tartışmaktır.

Keywords

Akademik Vatandaşlık Davranışı, Zanaatkârlık, Metalaştırma.

Read: 243

Download: 113