AMATÖR FUTBOLCULARIN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ VE SÜREKLİ SPORTİF KENDİNE GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2020-109
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-23 13:58:34.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Psikolojisi, İletişim
Number of pages: 258-269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı amatör futbolcuların iletişim beceri düzeyleri ve sürekli sportif kendine güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 sezonunda İstanbul ilinin Avrupa yakasında faaliyet gösteren 66 Süper Amatör Ligi futbol kulübü oluştururken, araştırmanın örneklemini ise basit rastgele yöntemle belirlenen 9 spor kulübünde futbol oynayan (n=159) gönüllü futbolcular oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Katılımcılara, Korkut (1996) tarafından geliştirilmiş, geçerlilik (.86) ve güvenilirlik (.78) testleri yapılmış İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve Vealey (1986) tarafından geliştirilen ve Türk toplumu için geçerlik ve güvenirlik çalışması Yıldırım (2013) tarafından yapılan ölçme aracının bir alt boyutu olan Sürekli Sportif Kendine Güven Ölçeği (SSKGÖ) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 paket programı ile analiz edilmiştir. Korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. İletişim becerileri ve sürekli sportif kendine güven toplam pu-anları arasında olumlu yönlü, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,411; p<0,01). Katılımcıların yaş gruplarına, oynadıkları pozisyona ve eğitim düzeylerine göre hem ortalama “İBDÖ” pu-anları hem de ortalama “SSKGÖ” puanları açısından istatistiksel olarak anlam-lı bir farklılık bulunmazken (p>0,05), lisanslı spor yaşı değişkenine göre ortalama “SSKGÖ” puanları açısından ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).

Keywords

Abstract

The aim of this research is to investigate the relationship between amateur footballers' communication skill levels and continuous sporty self-confidence. 66 Super Amateur League football clubs operating on the European side of Is-tanbul province in the 2019-2020 season constitute the universe of the re-search, while the sample of the research is voluntary football players (n = 159) playing football in 9 sports clubs determined by simple random method. Questionnaire method was used as a data collection tool. Communication Skills Evaluation Scale (CSES) developed by Korkut (1996), whose validity (.86) and reliability (.78) tests were performed and the Continuous Sporty Self-Confidence Scale (CSSCS), which is a sub-dimension of the measure-ment tool developed by Vealey (1986) and whose validity and reliability study for the Turkish society was made by Yıldırım (2013), was applied. The data obtained were analyzed with the SPSS 17 package program. Correlation and regression analysis were applied. There is a positive, moderate and statis-tically significant relationship between communication skills and continuous sporty self-confidence total scores (r = 0.411; p <0.01). While there is no sta-tistically significant difference in terms of both the average " CSES" scores and the average "CSSCS" scores of the participants according to their age groups, the position they play and their educational level (p> 0.05), the aver-age "CSSCS" scores according to the licensed sports age variable a statistically significant difference was found (p <0.05).

Keywords


 • Alkaya, Yılmaz, (2004), Lise Öğrencilerinin İletişim ve Empati Becerilerinin Sosyo- Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Başoğlu, Sezin, (2007), Sınav Kaygısı ile Özgüven Arasındaki İlişkinin Erinlik Döneminde İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Biçer, Turgay, (2006), Şampiyonluğun Psikolojisi, Beyaz Yayınları, İstanbul.

 • Biçer, Turgay, (2008), Doruk Performans, Beyaz Yayınları, 10. Baskı, İstanbul.

 • Büyüköztürk, Şener, (2008), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, Ankara,

 • Cüceloğlu, Doğan, (2006), Yeniden İnsan İnsana, Otuz Besinci Basım, Remzi Kitapevi,

 • Dökmen, Üstün, (2004), İletişim Çatışmaları ve Empati, Yirmi Sekizinci Basım, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

 • Ekinci, Nurullah Emir; Özdilek, Çetin; Deryahanoğlu, Gamze; Üstün, Ümit Doğan, (2014), ‘’Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi’’, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, Volume 1(1), s. 36-42.

 • Gökkaya, Denizcan; Biçer, Turgay, (2017). ‘’Psikolojik Beceri Kıstası Olarak Özgüvenin, Elit Sporcuların Performansına Katkısı; Boks Milli Takımı Örneği’’. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, Volume 2(1), s. 16-28.

 • Güçlü, Nezahat. (2010). Sınıf İçi İletişim ve Etkileşim. Editör: Küçükahmet L. Sınıf Yönetimi. 11. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.

 • Karagün, Elif, (2014), ‘’Self-Confidence Level in Professional Athletes; An Examination of Exposure to Violence, Branch and Socio-Demographic Aspects’’, International Journal of Human Sciences, Volume 11(2), s. 744-753.

 • Korkut, Fidan, (1996), ‘’İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması’’, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, Volume 2(7), s. 18-23.

 • Korkut, Fidan, (2005), ‘’Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi’’, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Volume 28(28), s. 143-149.

 • Machida, Moe; Otten, Mark; Magyar, T. Michelle; Vealey, Robin S; Ward Rore Marie, (2017), ‘’Examining multidimensional sport-confidence in athletes and non-athlete sport performer’’, Journal of Sports Sciences, Volume 35(5), s. 410-418.

 • Pekel, Aydın; Çimen, Kubilay, (2017), ‘’Relationship Between Self-Efficiency Competence Levels and Constant Sportive Self-Respect Levels of Football Players (Sample of Istanbul European Side)’’, Physical Education of Students, 21(5), s. 200-204

 • Perry, John D; Williams, Jean M, (1998), ‘’Relationship of İntensity and Direction of Cometitive Trait Anxiety to Skill Level and Gender in Tenis’’. The Sport Psychologist, Volume 12, s. 169-170.

 • Rogge, Jacques, (2004), ‘’IOC and UNAIDS Join Forces to Engage Sport Community in Fight Against Aids’’, IOC Press Release, Volume 1(06), 04.

 • Sen, Leena, (2008), The Handbook of Communication Skills, Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi.

 • Şahin, Neşe, (2012), ‘’Elit Düzeyde Takım Sporu ve Bireysel Spor Yapan İki Grubun İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması’’, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Volume 10(1), s. 13-16.

 • Şenbakar, Kubilay, (2015), Elit Boksörlerde İletişim Becerilerinin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

 • Tolukan, Ersan; Akyel, Yakup, (2019), ‘’Futbolda Antrenör-Sporcu İlişkisi ve Sürekli Sportif Kendine Güven Üzerine Bir Araştırma’’, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Volume 17(1), s. 103-112.

 • Vurgun, Nilgün, (2010), Sporda İmgeleme Anketinin Türkçeye Uyarlanması ve Sporda İmgelemenin Yarışma Kaygısı ile Sportif Güven Üzerindeki Etkisi, Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Weinberg, R. S.; Gould, D., (2015), Spor ve Egzersiz Psikolojisinin Temelleri, 6. Basım (Çev., Ed. Mustafa Şahin, Ziya Koruç), Nobel Yayıncılık, Ankara.

 • Yıldırım, Fırat, (2013), Sportif Sürekli Kendine Güven Alt Ölçeğinin Uyarlanması ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Sportif Sürekli Kendine Güvenin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

                                                                                                    
 • Article Statistics