AMATÖR FUTBOLCULARIN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ VE SÜREKLİ SPORTİF KENDİNE GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 258-269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı amatör futbolcuların iletişim beceri düzeyleri ve sürekli sportif kendine güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 sezonunda İstanbul ilinin Avrupa yakasında faaliyet gösteren 66 Süper Amatör Ligi futbol kulübü oluştururken, araştırmanın örneklemini ise basit rastgele yöntemle belirlenen 9 spor kulübünde futbol oynayan (n=159) gönüllü futbolcular oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Katılımcılara, Korkut (1996) tarafından geliştirilmiş, geçerlilik (.86) ve güvenilirlik (.78) testleri yapılmış İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve Vealey (1986) tarafından geliştirilen ve Türk toplumu için geçerlik ve güvenirlik çalışması Yıldırım (2013) tarafından yapılan ölçme aracının bir alt boyutu olan Sürekli Sportif Kendine Güven Ölçeği (SSKGÖ) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 paket programı ile analiz edilmiştir. Korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. İletişim becerileri ve sürekli sportif kendine güven toplam pu-anları arasında olumlu yönlü, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,411; p<0,01). Katılımcıların yaş gruplarına, oynadıkları pozisyona ve eğitim düzeylerine göre hem ortalama “İBDÖ” pu-anları hem de ortalama “SSKGÖ” puanları açısından istatistiksel olarak anlam-lı bir farklılık bulunmazken (p>0,05), lisanslı spor yaşı değişkenine göre ortalama “SSKGÖ” puanları açısından ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).

Keywords

Abstract

The aim of this research is to investigate the relationship between amateur footballers' communication skill levels and continuous sporty self-confidence. 66 Super Amateur League football clubs operating on the European side of Is-tanbul province in the 2019-2020 season constitute the universe of the re-search, while the sample of the research is voluntary football players (n = 159) playing football in 9 sports clubs determined by simple random method. Questionnaire method was used as a data collection tool. Communication Skills Evaluation Scale (CSES) developed by Korkut (1996), whose validity (.86) and reliability (.78) tests were performed and the Continuous Sporty Self-Confidence Scale (CSSCS), which is a sub-dimension of the measure-ment tool developed by Vealey (1986) and whose validity and reliability study for the Turkish society was made by Yıldırım (2013), was applied. The data obtained were analyzed with the SPSS 17 package program. Correlation and regression analysis were applied. There is a positive, moderate and statis-tically significant relationship between communication skills and continuous sporty self-confidence total scores (r = 0.411; p <0.01). While there is no sta-tistically significant difference in terms of both the average " CSES" scores and the average "CSSCS" scores of the participants according to their age groups, the position they play and their educational level (p> 0.05), the aver-age "CSSCS" scores according to the licensed sports age variable a statistically significant difference was found (p <0.05).

Keywords