AMATÖR FUTBOLCULARIN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ VE SÜREKLİ SPORTİF KENDİNE GÜVEN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION SKILL LEVELS AND CONTINUOUS SPORTY SELF-CONFIDENCE LEVEL IN AMA-TEUR FOOTBALL PLAYERS

Author : Mustafa DEMİR -Turgay BİÇER
Number of pages : 258-269

Abstract

Bu araştırmanın amacı amatör futbolcuların iletişim beceri düzeyleri ve sürekli sportif kendine güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2019-2020 sezonunda İstanbul ilinin Avrupa yakasında faaliyet gösteren 66 Süper Amatör Ligi futbol kulübü oluştururken, araştırmanın örneklemini ise basit rastgele yöntemle belirlenen 9 spor kulübünde futbol oynayan (n=159) gönüllü futbolcular oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Katılımcılara, Korkut (1996) tarafından geliştirilmiş, geçerlilik (.86) ve güvenilirlik (.78) testleri yapılmış İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) ve Vealey (1986) tarafından geliştirilen ve Türk toplumu için geçerlik ve güvenirlik çalışması Yıldırım (2013) tarafından yapılan ölçme aracının bir alt boyutu olan Sürekli Sportif Kendine Güven Ölçeği (SSKGÖ) uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17 paket programı ile analiz edilmiştir. Korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. İletişim becerileri ve sürekli sportif kendine güven toplam pu-anları arasında olumlu yönlü, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=0,411; p<0,01). Katılımcıların yaş gruplarına, oynadıkları pozisyona ve eğitim düzeylerine göre hem ortalama “İBDÖ” pu-anları hem de ortalama “SSKGÖ” puanları açısından istatistiksel olarak anlam-lı bir farklılık bulunmazken (p>0,05), lisanslı spor yaşı değişkenine göre ortalama “SSKGÖ” puanları açısından ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).

Keywords

Futbolcu, İletişim Becerileri, Kendine Güven, Sürekli Sportif Kendine Güven

Read: 76

Download: 36