İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLEMEDE YAPILAN HATALAR
ERRORS MADE IN PERFORMANCE EVALUATION IN BUSINESSES

Author : Mustafa Koray ERENTÜRK
Number of pages : 347-353

Abstract

Çalışanların örgüte olan katkılarının ve performans düzeylerinin belirlenmesinde faydalanılan performans değerlendirme sistemi, örgütte çalışanlarla ilgili alınabilecek bütün yönetsel kararlarda etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Bu sistem, örgütsel adalet kavramının en iyi şekilde anlaşılmasını sağlayan insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biridir. Bunun en temel sebebi, performans değerlendirme sonuçlarının stratejik planlama, ücretlerin belirlenmesi, eğitim ve geliştirme, iş rotasyonu, terfi ve işten uzaklaştırma gibi birçok kararların alınmasında kullanılmasıdır. Çalışanlar örgüte sağlamış oldukları katkılar ile performans değerlendirme sonuçlarından elde etmiş oldukları kazanımlar arasında bir dengesizlik algıladıklarında örgütsel adalet, örgütsel bağlılık, motivasyon, verimlilik vb. gibi konularda sorunlar yaşanabilecektir. Bununla birlikte yapılan performans değerleme ve yönetim hataları işletmenin de genel olarak performans kaybına neden olabilecektir. Bundan dolayı performans değerleme kavramının çok önemli yönetim fonksiyonu olduğu bilinci ile hareket edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada performans değerlendirme süreci ve yönetiminde yapılan temel hatalar hakkında açıklamalar yapılmıştır. Bu kapsamda en sık yapılan hataların değerlendiricinin etkili bir yöntem uygulaması ile ortaya çıkan kişisel önyargılar ile nicel ölçütlere bağlılık olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Performans, Performans Yönetimi, Değerlendirme Hatası, İşletme

Read: 154

Download: 46