ERZURUM'DA YAŞAYAN BİREYLERİN TATİLE GİTME VE KIRSAL TURİZME BAKIŞI ÜZERİNE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2020-109
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-23 13:56:17.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 242-257
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar yoğun çalışma temposu ve stres nedeniyle yılın bazı dönemlerinde tatile ihtiyaç duymakta ve yine şehrin gürültülü ortamlarından kaçarak bulundukları bölge ya da farklı bölgelerde daha sessiz ve rahat ortamlarda gezmek, eğlenmek, bolca oksijen ve doğal gıda ile beslenmek istemektedirler. Özellikle Erzurum ilinde kış periyodunun uzunluğu ve ilin soğuk iklimi insanların sıcak bölgelerde tatil yapma ihtiyaçlarını artırmaktadır. Bu çalışmada Erzurum ilinde ikamet eden ailelerin tatil için gidebilecekleri bölgelere göre onların bir takım özellikleri araştırılmıştır. Yine, birçok kırsal turizm faaliyetine sahip bölgelerde bireylerin bu faaliyetlere katılıp katılmayacakları tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada örneklem sayısını belirlemede ana kütle oranlarına dayalı basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 25 sorunun yer aldığı anket formunda halkın turizmden beklentilerinin yanı sıra, kırsal turizme dair sorular yöneltilmiştir. Çalışmada 400 bireyle görüşme yapılarak tatile çıkma üzerine etkili olan faktörlerin analizinde probit yöntemi kullanılmıştır. Ailelerin tatile gitmesi üzerine etkili olan faktörler orta ve yüksek hane geliri, tatil kararını veren bireyin cinsiyetinin bayan olması, hanedeki fert sayısının az olması, tatil yapılacak yerde deniz olması ve orta veya uzun tatil yapma isteğidir. Erzurum ilinde genç nüfusa iş imkânlarının sağlayacak, kırsal Turizm kaynaklarından yararlanacak ve kişilerin tasarruflarının üretime dönüştürecek girişimcilik faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Keywords

Abstract

People need vacations during some periods of the year due to hard work and stress. Especially, the long winter season and the cold climate in Erzurum province increase people’s need for going on vacation to hot regions in certain times of the year. Also, people prefer escaping the noisy environment of the city and going sightseeing, having fun, getting abundant oxygen, and eating plenty of natural food in the quiet or comfort of the vicinity or far places. In this study, some of the characteristics of the families living in Erzurum city and investigate the effects of these characteristics on the regions where these families can go on vacation. The study tries to determine whether individuals participate in tourism activities in regions that have many rural tourism activities. In the study, the sample size has been determined using the simple random sampling method based on the main mass ratios. In the questionnaire which included 25 questions, about rural tourism and besides the expectations of the people from tourism. In the study, 400 individuals were interviewed and probit method was used in the analysis of the factors effective on vacation. The factors that affect the families' going on holiday are medium and high household revenue, to be women of person giving the holiday decision, to be low of the number of individuals in the household, to be the sea in the holiday place, and the desire to have a medium or long holiday. There are needed to entrepreneurship activities for create job opportunities for young population, to benefit from rural tourism resources and to turn people's savings into production in Erzurum province.

Keywords


 • Akbulak, Cengiz, (2016), “Ardahan İlinde Kırsal Turizm Potansiyelinin Sayısallaştırılmış Swot Analizi İle Değerlendirilmesi”, HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), ss. 1-30.

 • Anonim, (2019), Erzurum İl Nüfusu. 2018 Yılı Merkez İlçe (Yakutiye, Aziziye ve Palandöken) Nüfusları. https://www.nufusu.com/il/erzurum-nufusu, Erişim Tarihi: 09.09.2019.

 • Aymankuy, Şimal; Demirbulat, Özge, Güdü; Aymankuy, Yusuf, (2016), “Yerli Turistlerin Güvenlik Algılarının Belirlenmesi-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği”, Journal of Human Sciences, 13(1), ss.965-981.

 • Cengiz, Gülizar; Akkuş, Çetin, (2012), “Kırsal Turizm Kapsamında Yöre Halkının Kalkındırılması: Erzurum Örneği”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), ss.61-74.

 • Colakoglu, Osman, Eralp, (2017), “Rural Tourism In Turkey”. Anuarul Institutului de Cercetari Economice Gheorghe Zane"-Iasi, 26(1), ss.67-84.

 • Çelik, Muhabbet; Aksoy, Mustafa, (2017), “Yerli Turistlerin Gastronomi Turizmine Yönelik Tutumları: Şanlıurfa Örneği”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), ss.422-434.

 • Çelik, Selahattin, (2018), “Alternatif Turizm. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi”, 11(56), ss.193-204.

 • Daşkıran, Filiz; Özkoç, Hatice, Hicret, (2019), “Türkiye’deki Hanehalkının Tatil Harcama Yapısının İncelenmesi: Tobit Model”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71),

 • Demirbulat, Özge, Güdü; Aymankuy, Yusuf, (2019), “Ekoturizme Katılan Yerli Turistlerin Destinasyon Hizmet Kalitesine Yönelik Değerlendirmeleri (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 16(1), ss.48-70.

 • Drăgulănescu, Irina-Virginia; Druţu, Maricica, (2012), “Rural Tourism for Local Economic Development”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 2(1), ss.196-203.

 • Garda, Betül; Karaçor, Süleyman, (2016), “Yeni Turistik Eğilimler: Antalya İli Örneği”, Yönetim ve Ekonomi, 23(3), ss. 605-622.

 • Greene, William, (2008), Econometric Analysis. 7th Edition, Prentice Hall.

 • Baran, Günseli, Güçlütürk; Özoğul, Gamze; Noyan, Elçin, (2020), “Yeni Tüketiciler Arasındaki Kuşak Z’nin Tatil Tercihleri: Üniversite Öğrencileri Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss.927-945.

 • Güran, Mehmet, Salih, (2008), İç Anadolu Turizminin Gelişiminde Pazarlama İletişimi Stratejilerinin Önemi: Teorik ve Ampirik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya.

 • Güzel, Özlem, (2011), Türkiye'de İç Turizm Pazarı Analizi ve Pazarı Canlandırmaya Yönelik Alternatif Turizm Olanakları, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), ss.127-144.

 • İlhan, Ali; Çelik, Mehmet, Ali; Gülersoy, Ali, Ekber; Gümüş, Nevzat, (2017), “Cehennem Deresi Kanyonu’nun (Ardanuç, Artvin) Doğa Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 54(10),ss. 468-478.

 • Kalaycı, Şeref, (2018), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. 9. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

 • Karakaş, Erdal, (2001), “Elazığ Şehir Nüfusunda Turizm Eğilimi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), ss.57-87.

 • Kervankıran, İsmail; Eteman, Fatma, Sert; Çuhadar, Murat, (2018), “Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi”, Turizm Akademik Dergisi, 5(1), ss. 28-49.

 • Köşk, Ülker; Gürbüz, Ahmet, (2017), “Ailelerin Tatil Karar Sürecine Gençlerin Etkileri: Ankara İli Örneği”, Journal of History Culture and Art Research, 6(3), ss.630-649.

 • KTB, (2019). Türkiye'nin turizm gelirleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201116/turizm-gelirleri-ve-giderleri.html, Erişim Tarihi: 19.10.2019.

 • Kutlar, Aziz, (2017), EVİews ve SPSS ile Lojistik Regresyon (Logit), Probit ve Tobit Modellerinin Uygulamaları, Orion Kitabevi, Ankara.

 • Lickorish, Leonard, J; Jenkins, Carson, L, (2007), Introduction to Tourism, Routledge Jordan Hill. Available at: ProQuest Ebook Central.

 • Miran, Bülent, (2018), Ekonometri, LAP LAMBERT Academic Publishing, Letonya.

 • Özsağır, Arif; Akın, Aliye, (2012), Hizmetler Sektörü İçinde Hizmet Ticaretinin Yeri Ve Karşılaştırmalı Bir Analizi, Electronic Journal of Social Sciences, 11(41), ss.311-331.

 • Öztürk, Mensure; Bayat, Murat, (2011), Uluslararası Turizm Hareketlerinde Sağlık Turizminin Rolü ve Kalite Çalışmalarının Önemi Bir Literatür Çalışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), ss.135-156.

 • Pekyaman, Asuman; Çiftçi, Nazmiye; Sandıkçı, Mustafa, (2018), “Akademisyenlerin Tatil Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), ss.1-18.

 • Smith, Valene, L; Eadington, William,R, (Eds.), (1992), Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism, University of Pennsylvania Press.

 • Soykan, Füsun, (2003), “Kırsal Turizm ve Türkiye Turizmi için Önemi”, Ege Coğrafya Dergisi, 12(1), ss.1-11.

 • Şahinler, Suat, (2000), “En Küçük Kareler Yöntemi ile Doğrusal Regresyon Modeli Oluşturmanın Temel Prensipleri”, Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1-2), ss.57-73.

 • Thrane, Christer, (2018), “Tourists’ Transportation Mode Choices by Conditional and Mixed Logit Models”, Journal of Tourism and Hospitality, 1, ss.1-9.

 • Toker, Seca, Kaya, Gizem, (2018), “Turist Sayısını Etkileyen Faktörler: Marmara Bölgesi”, II. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi, Antalya.

 • Tuna, Sakine, (2018), Tüketicilerin Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması ,Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.

 • TÜİK, (2019). Yurtiçinde İkamet Edenlerin Dönemler İtibari ile Yurtiçi Seyahat Yapma Sayısı. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072, Erişim Tarihi: 21.10.2019.

 • Twentify, (2020). Tatil için En Çok Akdeniz Bölgesi’ni Tercih Ediyoruz. Bounty Üzerinden Anketler Yapan Araştırma Şirketi. https://www.twentify.com/tr/blog/yaz-gelirkent%C3%BCrkiyenin-tatil-haritas%C4%B1n%C4%B1-C3%A7%C4%B1kard%C4%B1k. Erişim Tarihi. 15.07.2020.

 • Uzundumlu Ahmet, Semih (2019), Ekonomik Sektörler. Tarım Ekonomisi Birinci Bölüm Ders Notları.

 • Uzundumlu, Ahmet, Semih; Ertek, Nur; Kurtoglu, Seval, (2019), Erzurum İlinde Tüketilen En Uygun Elma Çeşidinin Belirlenmesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), ss.245-264.

 • Wearing, Stephen; Neil, John, (1999), Ecotourism: Impacts, Potentials and Possibilities. Reed Educational and Professional Publishing Ltd.

 • World Bank, (2019). International Tourism, Number of Arrivals. https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?most_recent_year_desc=false&vie w=map. Erişim Tarihi: 19.10.2019.

 • WTO, (2019). Services Trade in Numbers. World Trade Organization Statistics Books, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/03_wtr19_2_e.pdf. Erişim Tarihi:

                                                                                                    
 • Article Statistics