ÖĞRETMEN KAYNAĞI PLANLAMASI BAĞLAMINDA FEN EDEBİYAT FAKÜLTELERİNİN TARİH LİSANS PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME (2000-2019)
AN INVESTIGATION ON HISTORY LICENSE PROGRAMS AND QUOTAS OF SCIENCE AND LITERATURE FACULTIES IN THE CONTEXT OF TEACHER SOURCE PLANNING (2000-2019)

Author : Refik TURAN
Number of pages : 64-82

Abstract

Fen-edebiyat fakültelerinin tarih lisans programları ile bu programların kontenjanlarındaki sayısal gelişmeleri ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda fen-edebiyat fakültelerinin gerek normal öğretim gerekse ikinci öğretim lisans programlarında 2000-2018 yılları arasında sürekli bir artış olduğu, 2018 yılından itibaren ise program sayısı ve toplam kontenjanlarda azalma eğiliminin başladığı anlaşılmıştır. Fen-edebiyat fakültelerinin normal ve ikinci öğretim lisans programlarının sayı ve kontenjanlarındaki artışa bağlı olarak bu programlara yerleşen öğrencilerin başarı sıralamaları da her geçen yıl yükselerek daha düşük puanlı öğrenciler bu programlara yerleşmeye başlamıştır. Başarı puanındaki düşüş 2018 yılında en yüksek düzeye ulaşmıştır. Araştırma sonucunda fen-edebiyat fakültelerinin amaç, misyon ve vizyonunun çağın gerekleri ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenmesi ve yüksek hazırbulunuşluk düzeyine sahip öğrencilerin bu programları tercih etmelerini sağlayacak özendiricilerin devreye sokulması önerilmiştir.

Keywords

Fen-edebiyat fakültesi, Tarih lisans programı, Yükseköğretim sistemi, Öğretmen yetiştirme

Read: 252

Download: 70