DEMİRCİ KAZASINDA KANUNDIŞI OLAYLAR (XVI - XVIII. YÜZYIL)
THE ILLEGAL EVENTS IN THE DEMİRCİ DISTRICT (XVI. - XVIII. CENTURIES)

Author : Kadir ADAMAZ
Number of pages : 237-261

Abstract

Dünyanın birçok bölgesinde ve Osmanlı Devleti sınırları dâhilinde olduğu gibi Demirci kazasında da yol kesme, yağmalama, cinayet, insan kaçırma, tecavüz, kalpazanlık, görevi kötüye kullanma gibi kanun dışı gelişen olaylara tarih içinde rastlanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin yöneticileri bu tür kanun dışı olayları engellemek için önlemler alma yoluna giderek, suçun türüne göre sürgün, hapis, kalebend, küreğe konulma, idam gibi çeşitli cezalandırma yöntemleri uygulamıştır. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin duraklama ve gerileme dönemi içindeki sıkıntılarına paralel olarak olayların önlenmesinin sağlanamadığı gibi, Osmanlı Ülkesinin birçok bölgesine kanundışı olayların yayılma gösterdiği de tespit edilmektedir. Makalede genel olarak XVI. yüzyıl ortalarından XVIII. Yüzyıl sonlarına kadarki dönemde Demirci kazası ve buradaki ahaliyi ilgilendiren kanundışı olarak gelişen olaylara değinilmiş olup, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivinde yer alan başta Mühimme defterleri olmak üzere çeşitli tasniflerde, farklı numaralarla kayıtlı belgelerden yararlanılmıştır. Çalışmayla özellikle Demirci kazasında XVI. yüzyıl ortalarından XVIII. Yüzyıl sonlarına kadarki dönemde meydana gelen olaylar ve etkilerinin ortaya konulması yanında Osmanlı Devleti’nin genel durumu hakkında da bilgi sahibi olunacağı kanaatindeyiz.

Keywords

Demirci, Osmanlı, Suç, Eşkıya, Ceza.

Read: 205

Download: 45