ÇAĞDAŞ SANATTA DEĞİŞEN MEKÂN ALGISI VE SANATÇI-İZLEYİCİ ETKİLEŞİMLERİ/ BULUŞMALARI
CHANGING SPACE/PLACE PERCEPTION IN CONTEMPORARY ART AND ARTIST-VIEWER INTERACTIONS/MEETINGS

Author : Zeliha KAYAHAN -Mehtap BİNGÖL - Naile ÇEVİK
Number of pages : 379-393

Abstract

Sanat, duygu ve düşüncenin herhangi bir biçime aktarılarak yeni bir varoluş kazandığı özel bir süreçtir. Sanatçıyı, içinde yaşadığı çevredeki tüm sosyo-ekonomik ve kültürel öğeler etkilemekte ve bireysel yaşantısı da eklenerek sanatçının yaratıcılık perspektifinden yansımaktadır. Küreselleşme, tüketim kültürü, kimlik kavramı, aidiyet sorunsalı, yabancılaşma, acı kavramı (bireysel ve toplumsal) ve bilimsel-teknolojik gelişmeler gibi sosyal yaşamı değiştirip, yaşam biçimlerini dönüştüren tüm bu olgular 21. yüzyılın farkındalık sürecinin karakteristik yapısını oluşturmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, mekânın sanatçı veya izleyici tarafından algılanmasına yönelikbilindik anlamlar tümüyle değişmiş ve tartışmaya açık bir durum kazanmıştır. Sanatçılar yeni düşünsel dinamiklerini farklı malzemelerle, tekrarı olmayan biçimlerde mekâna özgü/özgün yapısal çözümlemeler gerçekleştirmektedirler. Sanatçı-mekân-izleyici arasındaki bu karşılıklı etkileşim kapsamında bu çalışma; çağdaş sanat pratikleri bakımından mekânın bu değişen algısı Eduardo Chillida, Sacha Sosno, Paul Cummins-Tom Piper, Emmanuelle Moureaux ve Refik Anadol özelinde ele alınmıştır. Çalışmada, bu sanatçıların mekâna yerleştirmeleri ve izleyici ile ilişkileri yöntemsel/sanatsal yaklaşımları seçilmiş yapıtları üzerinden okumalarla değerlendirilmiştir.

Keywords

Çağdaş Sanat, Mekân, Sanatçı Yaklaşımları, Sergileme Pratikleri.

Read: 203

Download: 45