GÖRME ENGELLİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
VISUALLY IMPAIRED MUSIC TEACHERS’ PROBLEMS DURING THE TEACHING PROCESS

Author : Betül YAZAR -Belir TECİMER
Number of pages : 456-480

Abstract

Bu araştırma; görme engelli müzik öğretmenlerinin öğretmenlik sürecinde yaşadıkları sorunları saptamak ve sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmek amacıyla yapılmış nitel bir durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik yapmakta olan ve en az bir yıllık öğretmenlik tecrübesi bulunan 10 görme engelli müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler; ‘Google Formlar’ kullanılarak hazırlanan görüşme formlarının, katılımcılara ‘WhatsApp, Facebook, e-posta’ gibi iletişim kanallarıyla ulaştırılması yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, alt problemler doğrultusunda, betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları; görme engelli müzik öğretmenlerinin en çok, normal gelişim gösteren öğrencilere müzikal okuma-yazma öğretiminde ve bunu takiben sınıf yönetiminde zorlandıklarını göstermiştir. Bunun yanısıra; MEB tarafından verilen hizmet içi eğitimlerin erişilebilir olmaması nedeniyle bu eğitimlerden yararlanamadıkları da tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, görme engelli müzik öğretmenlerinin kendi sınıflarında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Görme Engelli, Görme Engelli Müzik Öğretmeni, Müzik Öğretim Sorunları.

Read: 256

Download: 86