TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN TERCÜMESİ ÜZERİNE
ON THE TRANSLATION OF TA’WILAT AL-QUR’AN

Author : Ekrem YÜCEL - Fatih Muhammet YÜKSEL
Number of pages : 168-184

Abstract

Mâtürîdî’nin günümüze ulaşan iki eserinden biri Te’vîlâtü’l-Kur’ân adlı tefsiridir. Bu çalışmanın Türkçeye tercüme edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü hem eserin Arapça bilmeyen geniş kitlelere ulaşması kolaylaşmış hem de Mâtürîdî’nin görüşlerini kendi kitabından öğrenme imkânı doğmuştur. Ayrıca din bilimlerinin klasik eserlerini tercüme etmek, ilim ve fikir hayatımıza olumlu katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte tercüme faaliyetinde dillerin özellikleri, mütercimin bakış açısı, metnin ait olduğu bilimsel alan, dilin kültürel boyutu gibi birçok faktör etkilidir. Bu ise bir dilden diğer dile çeviri yapmayı zorlaştırmakta ve bazı hataların görülmesine sebep olmaktadır. Nitekim Te’vîlâtü’l-Kur’ân’ın çevirisinde de tercüme hataları, metne yapılan ilaveler, isimlerin yanlış okunması, maddi hatalar, tercüme edilmeyen kısımlar, tahkik ve tahricdeki hatalar gibi düzeltilmesi gereken bazı problemlerin olduğu müşahede edilmektedir. Temennimiz eserin sonraki baskılarında, bu hataların dikkate alınması ve tercümenin tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesidir.

Keywords

Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, Tercüme, Tercüme Hatası.

Read:254

Download: 97

Atıf Bulunamadı