SURİYELİLER ÜZERİNE YAPILAN İLK DÖNEM DİL ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARINDAKİ (2011-2017) SURİYELİ TANIMLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON SYRIAN DEFINITIONS IN THE FIRST STUDIES ON SYRIANS’ LANGUAGE TEACHING (2011-2017)

Author : Metin DEMİRCİ -Adem BULUT
Number of pages : 11-34

Abstract

Bir milletin rahat ve huzurlu bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde, geleceğinden endişe duymadan yaşamını sürdürmesinde milletin üzerinde yaşadığı vatan ve vatanın içinde bulunduğu coğrafya önemli bir yere sahiptir. Bu coğrafyada kendi ülke sınırları içinde olan veya olması muhtemel olaylar kadar vatan toprağını çevreleyen diğer ülke ve toplumlarda meydana gelen gelişme ve değişmeler de milletin refah ve huzurunu etkilemektedir. Özellikle de dinî, siyasi ve kültürel ilişkilerimiz dolayısıyla bu coğrafi yakınlık ve iç içe olmayı destekleyen tarihî bağlar, bu etkilenmeyi artırmaktadır. Yanı başımızda meydana gelen Suriye iç savaşı ve bunun küresel bir sorun haline gelmesi, Türkiye'yi bu noktadan bakıldığında farklı bir konuma taşımıştır. Bu vesileyle ülkemize gelen Suriyeliler, Suriyelilerin durumu, eğitimleri, barınmaları, geçinmeleri, sağlık hizmetleri, kültürel uyum çalışmaları, dil öğrenmeleri ve benzeri konularda Türkiye'de çeşitli çalışma alanları oluşmuştur. Bu çalışmalara bakıldığında durumu olumlu veya olumsuz, taraflı veya tarafsız ya da eleştirel bakış açısıyla ele alan birçok çalışma yayınlanmış, bu çalışmalarda çeşitli şekillerde Suriyeli tanımları yapılmış ve Suriyeliler tasvir edilmiştir. Bu bildiride Türkçenin yabancı dil olarak öğretimiyle ve ülkemizde bulunan Suriyelilerin eğitimiyle ilgili Suriyeliler ekseninde oluşturulan çalışmalarda geçen Suriyeli tanımları ve tasvirleri ele alınmıştır. Konuyla ilgili 2011'den bu yana bu alanda hatırı sayılır derecede bildiri, makale, tez veya kitap yazılmıştır. Bunların hepsine ulaşmak veya hepsini yansıtmak bir kitap yazmayı gerektirecektir. Bu yüzden burada belli sayıda makalede belirlenen tanım ve tasvirler verilmiş ve üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Keywords

Suriye, Suriyeli Tanım(lar)ı, Türkçe Öğretimi

Read: 278

Download: 95