FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZE EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF SCIENCE TEACHERS ON MUSEUM EDUCATION

Author : Hatice MERTOĞLU -Banu KARA Merve SAK - Muhammed Doğukan BALÇIN
Number of pages : 318-346

Abstract

Öğretmenlerin müzeler gibi okul dışı ortamlardan yararlanarak fen bilimleri kazanımlarını öğrencilerin zihinlerinde gerçek yaşam ile ilişkilendirebilmeleri öğrenmenin kalıcılığı, öğrencilerin birçok becerisinin ve düşünme biçiminin gelişmesi açısından önemlidir. Bu süreçte ise dersin yürütücüsü olan fen bilimleri öğretmenlerine birçok sorumluluk düşmektedir. Bu bağlamda araştırmada fen bilimleri öğretmenlerinin müze eğitimi hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan 38 kadın, 9 erkek olmak üzere toplam 47 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada araştırmacılar tarafından hazırlanan “Müze Eğitimi Hakkındaki Görüş Anketi” kullanılmıştır. Araştırma verileri, web tabanlı anket (Google Form) uygulaması ile bir aylık süreç içerisinde toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin müze denildiğinde genellikle zihinlerinde tarihi eser kavramının oluştuğu ve öğretmenlerin daha çok öğrencilerini tarih müzelerine götürdükleri belirlenmiştir. Öğretmenler müzelerin fen eğitimi açısından kalıcı öğrenmeyi, yaşantı yoluyla öğrenmeyi, fen ve günlük yaşam ilişkisini gözlemlemeyi, eğlenerek öğrenmeyi, yaratıcılıklarının ortaya çıkarılmasını, üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesini, konuya olan ilgi ve merakın artırmasını sağlamak ve öğrencinin aktif olmasını ve gözlem yapma fırsatını sunmasını sağlamak gibi katkıları olduğunu düşünmektedir. Bunula birlikte araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu eğitsel açıdan müzeleri ve müzelerdeki rehberlik hizmetini yeterli görmemektedir. Bu araştırmadan yola çıkılarak öğretmenlerin müze eğitimi almaları sağlanarak eğitim öğretim sürecinde fen kazanımları ile ilişkili olarak faydalanmaları önerilmektedir. Ayrıca müzelerdeki rehberlik hizmetinin uzmanlık ve pedagojik açıdan geliştirilmesi daha etkin bir okul dışı öğrenme oluşturulmasına katkı sağlayabilir.

Keywords

Fen bilimleri öğretmeni, müze eğitimi, okul dışı öğrenme, okul dışı öğrenme ortamı, fen eğitimi

Read: 175

Download: 58