AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSAL YÖNETİM ALGISININ EKONOMİK ve YÖNETSEL PERSPEKTİFLE FRANCHİSE SİSTEMİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION IN FAMILY BUSINESSES ON THE FRANCHISE SYSTEM WITH ECONOMIC AND MANAGERIAL PERSPECTIVE

Author : Tuğberk HELVACIOĞLU -Cüneyd Ebrar LEVENT
Number of pages : 434-455

Abstract

Bu araştırmanın amacı, aile işletmelerinde kurumsal yönetimin franchise sistemine etkisini belirlemektir. Bu etki, ekonomik ve yönetsel perspektifle, franchise sisteminin dört ayrı boyutu ile araştırılmaktadır. Kurumsal yönetim ise kurumsal yönetim algısı olarak ele alınmış ve kurumsal yönetimin temel ilkelerine dayanılarak oluşturulan ve her biri alt kriterlerden oluşan 5 bileşen ile analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi İstanbul’da franchising alan işletmelerin sahibi veya yöneticisi olan 400 kişiden oluşmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Kurumsal yönetim algısının franchising sistemine etkisinin belirlenmesi için regresyon analizinden faydalanılmıştır. Bulgular, aile işletmelerinde hem kurumsal yönetim algısının hem de alt bileşenlerinin franchise sistemine istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde etki ettiğini göstermektedir. Araştırmada kurumsal yönetimin hem genel olarak hem de işletme yönetimi, çalışan-müşteri, toplum ve yönetişim boyutlarında, ekonomik faydayı olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Sonuçlar, kurumsal yönetime önem veren aile işletmelerin, bunun faydasını sadece franchise sistemi, yönetim ve pazarlama boyutunda değil, ekonomik olarak da görebileceğini göstermektedir.

Keywords

Kurumsal yönetim, Aile işletmeleri, Franchise, Ekonomik fayda, Hissedar

Read: 151

Download: 48