TÜRKÇE-LAZCA DİL İLİŞKİLERİNDEN: LAZCADAKİ TÜRKÇE SÖZ DİZİMSEL KALIPLAR
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKISH and LAZ LANGUAGES: TURKISH SYNTACTICAL CALQUES in LAZ LANGUAGE

Author : İlyas ÜSTÜNYER -Sergi CİKİA
Number of pages : 1-10

Abstract

Lazca (Lazuri), Türkiyenin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize ile Gürcistanın Acara Bölgesi’ndeki Gonio arasında yaşayan yaşlı kuşak lazlar tarafından kullanılmaktadır. Türkiyede yaklaşık yüz bin, Gürcistanda beş bin kişinin kullanıldığı tahmin edilmektedir. Kartveluri Dil Ailesi’ne dahil Lazca Kafkas bölgesinde ve Anadolu’da konuşulan değişik dillerle sözlükbilim, sesbilim, biçimbilim ve söz dizim alanlarında etkileşim içinde olmuştur. Lazcanın Türkçe ile irtibatı Lazların meskûn olduğu coğrafyanın Osmanlı yönetimine girmesi ile başlamıştır. Takip eden dönemde Lazca ile Türkçe arasında karşılıklı dilbilimsel etkileşimler yaşanmış ve hala da yaşanmaktadır. Türkçeden Lazcaya geçen dilbilimsel unsurlar olduğu gibi Lazcadan Türkçeye geçen dilbilimsel unsurlar da söz konusudur. Bu çalışmada Türkçeden Lazcaya geçen Türkçe söz dizimsel kalıplar incelenmiştir. İncelenen örnekler Lazcadaki kimi söz dizimsel kalıpların Türkçeden geçtiklerini ortaya koymuştur. Bu ödünçlemelerin Lazcada değişik yapılarla karşılandığı bu çalışmada tespit edilmiştir. Bu çalışmanın bulguları bölge düzeyinde karşılaştırmalı dilbilimsel olguların yeniden değerlendirilmesine ivme kazandıracaktır.

Keywords

Türkçe-Lazca ilişkileri, söz dizimsel kalıplar, Kartveluri dilleri, Gürcüce.

Read: 331

Download: 132