21. YÜZYIL LİDERLİK ANLAYIŞINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: “ZOOMER”
A NEW APPROACH IN THE 21ST CENTURY LEADERSHIP: “ZOOMER”

Author : Akif EMİROĞLU
Number of pages : 191-205

Abstract

20. yüzyılda, küreselleşme ile birlikte yaşanan hızlı değişimler özellikle örgüt-çevre ilişkisini ve bu ilişki içerisinde örgütlerin konumunu önemli ölçüde etkilemiştir. İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği, her alanda değişimin çok hızla gerçekleştiği, bilgi odaklı bir çağdayız. 21. yüzyılda değişimlerin ve yeni ekonomilerin zorunlu kıldığı yeni işletmeler geleneksel işletmelerle karşılaştırıldığında; bireysel gelişime daha fazla odaklanma; inovasyon ve değişime daha çok odaklanma; işletmelerin uzun dönem yararı için işletmedeki tüm yeteneklerin bütünleştirilmesine daha fazla önem verme gibi konuların öne çıktığı görülmektedir. Günümüzün değişen koşullarında artık klasik liderlik anlayışının yetersizliği tartışılmaktadır. Bu çalışmada 21. Yüzyıl liderinde aranan bireysel bazı karizmatik özellikler yanı sıra, tarafımızca yönetim bilimlerinde yeni bir yaklaşım olarak ortaya atılan “Zoomer” yaklaşımı ele alınmıştır.

Keywords

Yönetici, Liderlik, Zoomer

Read: 212

Download: 57