21. YÜZYIL LİDERLİK ANLAYIŞINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: “ZOOMER”

Author:

Year-Number: 2020-108
Yayımlanma Tarihi: 2020-09-07 19:01:07.0
Language : İngilizce
Konu : İşletme, Liderlik
Number of pages: 191-205
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyılda, küreselleşme ile birlikte yaşanan hızlı değişimler özellikle örgüt-çevre ilişkisini ve bu ilişki içerisinde örgütlerin konumunu önemli ölçüde etkilemiştir. İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği, her alanda değişimin çok hızla gerçekleştiği, bilgi odaklı bir çağdayız. 21. yüzyılda değişimlerin ve yeni ekonomilerin zorunlu kıldığı yeni işletmeler geleneksel işletmelerle karşılaştırıldığında; bireysel gelişime daha fazla odaklanma; inovasyon ve değişime daha çok odaklanma; işletmelerin uzun dönem yararı için işletmedeki tüm yeteneklerin bütünleştirilmesine daha fazla önem verme gibi konuların öne çıktığı görülmektedir. Günümüzün değişen koşullarında artık klasik liderlik anlayışının yetersizliği tartışılmaktadır. Bu çalışmada 21. Yüzyıl liderinde aranan bireysel bazı karizmatik özellikler yanı sıra, tarafımızca yönetim bilimlerinde yeni bir yaklaşım olarak ortaya atılan “Zoomer” yaklaşımı ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

The rapid changes in the 20th century with globalization have particularly affected the organization-environment relationship and the position of organizations in this relationship. We are in an information-oriented era where communication technologies are developing rapidly and change in all areas is very fast. Compared to traditional businesses, new businesses required by changes and new economies in the 21st century; greater focus on individual development; more focus on innovation and change; it seems that issues such as giving more importance to the integration of all the talents in the business come to the fore for the long-term benefit of the enterprises. In today’s changing conditions, the insufficiency of classical leadership is discussed. In this study, besides some of the individual charismatic features sought in the 21st century leader, the “Zoomer” approach, which was put forward by us as a new approach in management sciences, was discussed.

Keywords