YAHYA KEMÂL BEYATLI’NIN “BİR BAŞKA TEPEDEN” ADLI ŞİİRİNDE ESTETİK İLETİŞİM
AESTHETIC COMMUNICATION IN YAHYA KEMÂL BEYATLI'S POEM “FROM ANOTHER HILL”

Author : İlknur AY
Number of pages : 154-163

Abstract

Estetik bir oluşum olan şiirde, şairin odaklandığı, dikkatini yönelttiği bir nesnesi ve onun nitelikleri yanında yine sanatçının ona dair belli bir algısı ve tasarımı mevcuttur. Dolayısıyla, şiirin oluşum sürecinde şair ve nesnesi arasında estetik bir iletişim söz konusudur. Zira, şiirde anlatılan kavram ya da nesnenin geri planında şairin algısı bulunur. Şair, estetik iletişim neticesinde kendisinde oluşan estetik yargısını şiirine taşırken anlam yüklediği ses ve imge gibi unsurlardan faydalanır ve bunu estetik bir tasarım hâlinde ortaya koyar. Bundan sonra da artık okur ile eser arasında estetik bir iletişim oluşur. Biz de bu çalışmada Yahya Kemâl Beyatlı’nın İstanbul’a dair bakış açısına ve bunun şiirsel bir formda sunuşuna şahit olduğumuz “Bir Başka Tepeden” adlı şiirinde bu estetik iletişimin mahiyetini ortaya koymaya çalıştık.

Keywords

Şiir, Süje, obje, estetik değer, estetik yargı, estetik iletişim, Yahya Kemâl Beyatlı, “Bir Başka Tepeden”.

Read: 239

Download: 83