TİRMİZî’NİN SÜNEN ADLI ESERİNDE İHTİLAF KAVRAMININ KULLANIM ŞEKİLLERİ
USAGE OF DISPUTE CONCEPT IN TIRMIDHI'S SUNAN

Author : Hatice DÜLBER
Number of pages : 136-153

Abstract

Tirmizî’nin sünen adlı eseri Kütüb-i Sitte içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Tirmizî Sünen adlı eserinde ahkâmla ilgili rivayetleri vermenin yanı sıra rivayette geçen raviler ve rivayet hakkında da çeşitli değerlendirmeler yapar. Tirmizî kitabına aldığı rivayetin sened değerlendirmesi yanında âlimlerin rivayet hakkındaki görüşlerini de verir. Tirmizî’nin eserinin en önemli özelliklerinden birisi de konuyla alakalı kendi seçtiği görüşü vermekten ziyade konuyla alakalı farklı düşünen âlimlerin görüşüne de kitabında yer vermesidir. Tirmizî rivayetle ilgili âlimlerin görüşleri ve uygulamaları yanında rivayetler arasında meydana gelen ihtilaflara ve âlimlerin ihtilaflarına da eserinde yer verir. Kendi arasında birbirine zıt hükümler içeren rivayetlerin anlaşılmasında Tirmizî’nin yönteminin bu rivayetlerin anlaşılmasına katkısı incelenecek bu konuda bazı âlimlerin görüşleriyle kıyaslanarak Tirmizî’nin bu konuya yaklaşımı daha iyi anlaşılmaya çalışılacaktır. Tirmizî ahkâm konusunda farklı görüş ve uygulamaları eserinde zikreder. Aynı konudaki farklı rivayetlere göre farklı düşünceleri kabul eden âlimleri Sünen adlı eserde zikredip önemli değerlendirmeler yapar. Bu ihtilaflara Tirmizî’nin nasıl yaklaştığı, bu rivayetler arasında yaptığı tercihler rivayetlerin anlaşılmasında ve uygulanmasında önem arz ettiği için bu çalışmayı yapmaya karar verdik.  

Keywords

Tirmizî, Sünen, İhtilaf, Ehl-i İlim, Ehl-i hadis.

Read: 262

Download: 75