ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL TRUST ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: AN APPLICATION IN THE HEALTH SECTOR

Author : Muhammet ÇANKAYA
Number of pages : 185-204

Abstract

Örgütsel güven ve örgütsel özdeşleşme konuları örgütsel davranış disiplini içerisinde önemli görülen ve üzerinde sıklıkla çalışılan konular içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı; özel hastanede görev yapan çalışanların örgütsel güven ile örgütsel özdeşleşme düzeylerini tespit etmek ve bununla birlikte örgütsel güven boyutlarının çalışanların örgütsel özdeşleşme düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Toplamda 434 çalışan ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda; çalışanların örgütsel güven ortalamaları; 3,47 bulunurken örgütsel özdeşleşme ortalamaları; 3,52 olarak bulunmuştur. Örgütsel güven boyutları ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel güvenin yöneticiye güven ve örgüte güven boyutlarının örgütsel özdeşleşme üzerinde pozitif yönde anlamlı etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme, Hastane, Sağlık, Çalışanlar

Read:245

Download: 103

Atıf Bulunamadı