POZİSYON YAKLAŞIMI AÇISINDAN ABD FİRMALARININ İNCELENMESİ
RESEARCHING OF USA COMPANIES ACCORDING TO POSITIONING VIEW APPROACH

Author : Emel KESİM -Mustafa Güçlü KAYHAN
Number of pages : 83-98

Abstract

Bir işletmenin rakiplerinden farklılaşmasını sağlayan en önemli unsur rekabet avantajına sahip olmasıdır. Stratejik yönetim literatüründe işletmeye rekabet avantajı kazandıracak birçok yaklaşım üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Pozisyon Yaklaşımı ve Kaynak Temelli Yaklaşım ile ilgili bilgi veren bu çalışma da özellikle Pozisyon Yaklaşımı üzerinde yoğunlaşmıştır. Uygulama bölümünde ABD kökenli Fortune dergisinin yayınladığı uluslararası işletmelerin finansal verileri Morningstar adlı internet sitesinden temin edilmiştir. Bu araştırmaya konu olan veriler, net karlılık oranları ve varlıklar üzerinden getiri oranlarıdır( ROA).Çalışmanın bağımsız değişkeni işletmelerin faaliyet alanları olarak alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında Tek Yön Anova ve Regresyon Analizi Testleri kullanılarak sınanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen çıktılardan Pozisyon Yaklaşımının geçerliliği irdelenmiştir.

Keywords

Rekabet Avantajı, Stratejik Planlama, Pozisyon Yaklaşımı

Read: 189

Download: 70