URDUCADA TÜRKÇE/MOĞOLCA KELİMELER VE TÜRKÇE DİL UNSURLARI
TURKISH/MONGOLIAN LOANWORDS AND TURKISH LEXICAL ELEMENTS IN URDU

Author : Doğan YÜCEL
Number of pages : 262-309

Abstract

Urduca konuşan insan sayısı bakımından dünyada yaşayan en büyük sun’i dildir. Bu dil müslüman Türklerin Hindistan’a Arapça, Farsça ve Türkçeyi beraberlerinde getirmeleriyle ortaya çıkmıştır. Urducadaki Türkçe kelimeler konusunda kimi çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların tenkidi ve değerlendirmesi yapılmamıştı. Bu çalışma hem daha önceki çalışmaların bir tashihi hem de tekmili olacak şekilde hazırlanmıştır. Urducadaki Türkçe kelime ve unsurlar 17 ciltlik 10 farklı Urduca Lügat taranarak tespit edilmiştir. Bu kelime ve unsurların değerlendirmeleri Türkçe etimoloji sözlüklerine göre yapılmıştır. Ödünçleme listesinde 253 Türkçe asıllı, 104 hibrit, 19 Türkçe ek/unsur 41 Moğolca, ve 7 diğer dillerden Türkçeyle taşınan kelime bulunmaktadır. Ayrıca Moğolca kökenli kelimelerden yedisinde Türkçe ekler yer almaktadır. Bu hesapla Türkçe asıllı kelime ve unsur miktarı 383’tür. Daha önceki çalışmalarda verilen 12 kelime taranan sözlüklerde bulunmamaları veya yanlış okumalar sebebiyle, 29 kelime ise kökenleri kaynaklarda Türkçe ve Moğolca olarak verilmediği için listeden çıkarılmıştır. Toplamda bu çalışmada 465 kelime ve dil unsuru değerlendirilmiştir. Urducada Tespit edilen Türkçe kelime ve unsurlar tematik, morfolojik ve fonetik bakımlardan analiz edilmişlerdir. Bu analizler sonucu Urducadaki Türkçe kelime ve unsurların tematik yoğunlukları, morfolojik yapıları ve fonetik değişim miktarları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca kısaca Urducanın ortaya çıkışı, kullanım sahası, Urduca-Türkçe dil ilişkilerine de değinilmiştir.

Keywords

Urduca, Türkçe Ödünçlemeler, Urducadaki Türkçe Ödünçlemeler.

Read: 650

Download: 450