DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPATHY LEVELS AND TEACHERS' SELF-EFFICACY LEVELS OF RELIGIOUS CULTURE AND MORAL KNOWLEDGE TEACHERS

Author : Hamza AKTAŞ
Number of pages : 47-64

Abstract

Araştırmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenlerinin Empati Düzeyleri ile Öğretmen Özyeterlik Düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırma Google Docs üzerinden online olarak rastgele örnekleme yöntemiyle ulaşılan 575 öğretmene uygulanmıştır. Örneklemden toplanan verileri analiz etmek için SPSS 16.0 programı ve veri toplama aracı olarak da; “Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği”, “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği”, ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Sosyo-demografik değişkenler ile iki ölçek arasında farklılaşma olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi, bağımsız örneklem t-testi, post hoc bonferroni testleri kullanılmış ve iki ölçek arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için de pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada DKAB öğretmenlerinin Empati Düzeyi ile Öğretmen Özyeterliği; cinsiyet, yaş, görev yılı, okunan kitap sayıları ve toplumsal problemlere ilgi durumu gibi değişkenler açısından ele alınmıştır. Sonuç olarak cinsiyet ve toplumsal problemlere ilgi durumu değişkenleri ile empati düzeyi; cinsiyet, yaş, görev yılı ve okunan kitap sayıları değişkeni ile öğretmen özyeterlik düzeyi arasında anlamlı farklılaşma hesaplanmıştır. Ayrıca Empati Düzeyi ile Öğretmen Özyeterliği arasında 0,314 oranında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords

DKAB Öğretmenleri, Empati, Empati Düzeyi Belirleme, Özyeterlik, Öğretmen Özyeterliği.

Read: 85

Download: 44