DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİ İLE ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Year-Number: 2020-109
Number of pages: 47-64
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Öğretmenlerinin Empati Düzeyleri ile Öğretmen Özyeterlik Düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırma Google Docs üzerinden online olarak rastgele örnekleme yöntemiyle ulaşılan 575 öğretmene uygulanmıştır. Örneklemden toplanan verileri analiz etmek için SPSS 16.0 programı ve veri toplama aracı olarak da; “Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği”, “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği”, ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Sosyo-demografik değişkenler ile iki ölçek arasında farklılaşma olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans (ANOVA) analizi, bağımsız örneklem t-testi, post hoc bonferroni testleri kullanılmış ve iki ölçek arasındaki ilişkiyi tespit edebilmek için de pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada DKAB öğretmenlerinin Empati Düzeyi ile Öğretmen Özyeterliği; cinsiyet, yaş, görev yılı, okunan kitap sayıları ve toplumsal problemlere ilgi durumu gibi değişkenler açısından ele alınmıştır. Sonuç olarak cinsiyet ve toplumsal problemlere ilgi durumu değişkenleri ile empati düzeyi; cinsiyet, yaş, görev yılı ve okunan kitap sayıları değişkeni ile öğretmen özyeterlik düzeyi arasında anlamlı farklılaşma hesaplanmıştır. Ayrıca Empati Düzeyi ile Öğretmen Özyeterliği arasında 0,314 oranında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to reveal the relationship between the Empathy Levels and The Teachers' Self-Efficacy Levels of Religious Culture and Moral Knowledge Teachers. The research was applied to 575 teachers, who were reached through Google Docs via simple random sampling method. In order to analyze the data collected from the research sample, as SPSS 16.0 program and data collection tool; "Empathy Level Determination Scale", "Teacher Self-Efficacy Scale", and "Personal Information Form" were used. One-way analysis of variance (ANOVA), independent sample t-test, post hoc bonferroni tests were used to determine whether there are differences between two scales and socio-demographic variables, and pearson correlation analysis was used to determine the relationship between the two scales. In the research, teacher self-efficacy with the empathy level of the Religious Culture and Moral Knowledge teachers; It is discussed in terms of variables such as gender, age, year of duty, the number of books read and interest in social problems. As a result, a significant difference was calculated between the gender and interest in social problems variables and empathy level; the gender, age, duty year and the number of books read variables and teacher self-efficacy level. In addition, there was found a positive and significant correlation between Empathy Level and Teacher Self-Efficacy at a rate of 0,314.

Keywords