YAŞLILARA SUNULAN HİZMETLERİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAŞLILIK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YAŞLILARIN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ
EVALUATION OF THE SERVICES PROVIDED FOR THE ELDERLY PEOPLE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE UNITED NATIONS’ PRINCIPLES OF AGING: THE EXAMPLE OF ANKARA

Author : Ecem Naz NAZLIER KESER - Esra CEYLAN - Derya ORAL
Number of pages : 283-308

Abstract

Araştırma, Türkiye’deki yaşlı bireylerin BM Yaşlılık İlkeleri kapsamındaki görüşlerini öğrenmeyi ve bu konudaki ileriye dönük çözümlerin ortaya konulmasını problem edinmiştir. Ülkemizde artan yaşlı nüfusu, yaşlılara sunulan hizmetlerin evrensel standartlarda sorgulanma ihtiyacını doğurmuş ve bu araştırmanın amacını oluşturmuştur. Bu araştırmanın genel amacı, yaşlılara sunulan hizmetlerin BM Yaşlılık İlkeleri çerçevesinde yaşlıların gözünden değerlendirmektir. Çalışma Ankara ilinin Çankaya ilçesinde ikamet eden 60 yaş ve üstü 102 yaşlı katılımcı ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada yaşlı bireylerin sahip oldukları haklarla ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Yaşlılara verilen hizmetler ise Birleşmiş Milletler Yaşlılık İlkeleri’nden hareketle yeterli düzeyde değildir. Yaşlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar arttırılmalıdır. Kendi ihtiyaç ve isteklerine yönelik mevcut düzenlerinde saygın bir şekilde yaşamaları desteklenmelidir. Yaşlı bireylerin, kendilerini gerçekleştirebilmeleri ve kendilerini ilgilendiren konularda katılımlarının sağlanabilmesi için onlara fırsatlar sunulmalı ve sahip oldukları haklar ile ilgili bilinçlenmeleri sağlanmalıdır. Benzer bir araştırmanın derinlemesine bilgi elde etmek amacı ile nitel araştırma yöntemi ile de gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Keywords

Birleşmiş Milletler Yaşlılık İlkeleri, Bağımsızlık İlkesi, Katılım İlkesi, Bakım İlkesi, Kendini Gerçekleştirme ve İtibar İlkesi

Read:226

Download: 97

Atıf Bulunamadı