ÖĞRETMENLERİN 6-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİNİ BİLME VE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) TANIMA YETERLİLİKLERİ İNCELENMESİ
THE EVALUATİON OF TEACHERS’ KNOWLEDGE ABOUT COGNİTİVE DEVELOPMENT CHARACTERİSTİCS OF CHİLDREN BETWEEN 6-12 AGED AND ATTENTİON DEFİCİT AND HYPERACTİVİTY DİSORDER (ADHD) RECOGNİTİON COMPETENCİES

Author : Dilek ULUDAŞDEMİR -Sibel KÜÇÜK - Hale AYDIN - Tutku KIRÇI - Esra KİBAR
Number of pages : 229-241

Abstract

Araştırma öğretmenlerin 6-12 yaş arası çocukların bilişsel gelişim özelliklerini bilme ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanıma yeterliliklerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veriler 6-12 yaş arası çocukların bilişsel gelişim özellikleri bilgi formu ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanıma Yeterliliği Ölçeği ile toplanmıştır. Analizde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Öğretmenlerin %39,6’sı 34-43 yaş arasındadır, %84,7’si sınıf öğretmenidir ve %37,9’u 11-20 yıl arasında çalışmaktadır. Öğretmenlerin %58,1’i lisans eğitiminden sonra, %63,5’i pedagojik formasyon eğitiminde çocukların bilişsel gelişimine dair eğitim almış ve %45,3’ü bu konu ile ilgili en fazla yazılı kaynaklara başvurmaktadır. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanıma Yeterliliği Ölçeği puan ortalaması 8,04± 2,57 olup, yaş ve çalışma yılı arasında istatistiksel anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0,05). Öğretmenlerin 6-12 yaş arası çocukların bilişsel gelişim özellikleri ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna yönelik ölçeklerden alınan puanların istendik düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Lisans eğitimi sonrasında hizmet içi eğitimlerle mesleki gelişimin desteklenmesi önem taşımaktadır.

Keywords

Bilişsel gelişim, Çocuk, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğretmen

Read: 356

Download: 170