GELENEKSEL VE ALTERNATİF YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNDE OYUNLARIN YERİ VE KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2020-106
Number of pages: 259-275
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı geleneksel ve alternatif yabancı dil öğretim yöntemlerinde oyunların yeri ve kullanımını incelemektir. Yabancı dil öğretim yöntemlerinde dil öğrenimi için eğitici ve önemli bir araç niteliğinde olan oyunların kullanımının ve hangi yöntemlerin oyun kullanımına elverişli olduğunun tespit edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda geleneksel ve alternatif yöntemlerin sınırlılıklarını ve yetersiz yönlerini bilmek gerekmektedir. Çalışmada belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Geleneksel ve alternatif yabancı dil öğretim yöntemlerini konu alan Türkçe, İngilizce ve Almanca kaynaklar derlenerek incelenmiştir. Yöntemlerin birbiriyle benzer ve farklı yönleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu yöntemlerin içerisinde oyunlara ne sıklıkta yer verildiği veya verilebileceği tartışılmıştır. Araştırmada yapılan karşılaştırmalar ve incelemeler sonucunda iletişimsel yöntemin ve alternatif yöntemlerden biri olan Suggestopedia yönteminin oyunların kullanımına öncelik verdiği belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışmada oyunların dil öğretiminde daha çok kullanımına ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the place and use of games in traditional and alternative foreign language teaching methods. It is considered important to the use of the games which are educational and important tools for language learning in foreign language teaching methods and to determine which methods are suitable for the use of games. In this sense, it is necessary to know the limitations and deficiencies of traditional and alternative methods. In the study, documentary screening method was used. Turkish, English and German references on traditional and alternative foreign language teaching methods were compiled and analyzed. The similar and different aspects of the methods were discussed comparatively. It was discussed how often the games are included or can be included in these methods. As a result of the comparisons and reviews made in the research, it was determined that the communication method and Suggestopedia method, which is one of the alternative methods, gives priority to the use of the games. In this context, in the study suggestions were made regarding the more use of games in language teaching.

Keywords