PİYASA ANOMALİLERİ, KÜÇÜK ve İHMAL EDİLMİŞ HİSSE SENEDİ ETKİSİ: BİST UYGULAMASI

Author :  

Year-Number: 2020-107
Yayımlanma Tarihi: 2020-08-19 11:18:28.0
Language : Türkçe
Konu : finans
Number of pages: 96-111
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkin Piyasalar Hipotezi menkul kıymet fiyatlarının rastgele bir seyir izlediğini öngörmektedir. Hipoteze göre halka açık bilgilere dayanarak gelecekteki getirileri tahmin etmek imkansız olmalıdır. Benzer şekilde, hisse senedi fiyatlarındaki değişimlerini geçmiş fiyat davranışına göre tahmin etmek de olanaksız olmalıdır. Etkin Piyasa Hipotezine göre normal üstü getiri sağlanamayacaktır. Ancak literatürde Etkin Piyasalar Hipotezi’nin bu varsayımı ile çelişen araştırma bulgularına rastlanmıştır. Hipotez ile bağdaşmayan bu bulguları açıklamak için normalden sapma anlamına gelen anomali kavramı kullanılmaktadır. Bu çalışmada da, BİST’de işlem gören hisse senetleri, piyasa anomalilerinden küçük firma etkisi ve ihmal edilmiş firma etkisi çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre küçük ve ihmal edilmiş hisse senetleri pozitif normal üstü getiri üretebilmektedir.

Keywords

Abstract

Efficient Markets Hypothesis predicts that securities prices follow a random course. According to the hypothesis, it should be impossible to predict future returns based on public information. Similarly, it should be impossible to estimate changes in stock prices based on past price behavior. According to the Efficient Market Hypothesis, no abnormal return will be achieved. However, in the literature, research findings contradicting this assumption of the Efficient Markets Hypothesis have been found. The concept of anomaly, which means deviation from normal, is used to explain these findings that are incompatible with the hypothesis. In this study, the stocks traded in BIST were examined within the framework of small firm effect and neglected firm effect from market anomalies. According to the results of the study, small and neglected stocks can produce positive abnormal returns.

Keywords


 • Abdioğlu, Zehra ; Değirmenci, Nurdan, (2013), ‘’İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler’’, Business and Economics Research Journal, Volume 4, Number 3, pp.55-73. https://www.researchgate.net/ profile/Nurdan_Degirmenci/ publication/307639549_Istanbul_Menkul_Kiymetler_Borsasinda_Mevsimsel_Anomalil er_Seasonal_Anomalies_in_Istanbul_Stock_Exchange/links/57ce839e08ae582e06932f1 7.pdf

 • Akbalık, Murat ; Özkan, Nasıf, (2016), ‘’Haftanın Günü Etkisi: BİST 30 Endeksi Payları Üzerine Bir Araştırma’’, finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt 8, Sayı 14, Ocak,ss.1-16. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44636640/akbalik_ve_ozkan_2016_Haftanin_Gu nu_Etkisi-BIST_30_Endeksi_Paylari_Uzerine_Bir_Arastirma.pdf

 • Akkoc, Soner ; Kayali, Mustafa Mesut ; Ulukoy, Metin, (2009), ‘’The Neglected Firm Effect and an Application in Istanbul Stock Exchange’’, Banks and Bank Systems, Volume 4, Issue 3, ss.53-58. file:///C:/Users/user/AppData/ Local/ Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/banks_20 09_4_3_9%20(1).pdf

 • Altın, Hakan ; Caba, Nihan, (2016), ‘’Borsa İstanbul’da İşlem Gören Katılım Endekslerinin Performanslarının Değerlendirilmesi’’, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 15, Temmuz, ss.229-248 http://static.dergipark.org.tr/articledownload/7166/e485/01d8/582d6c3a69f79.pdf

 • Alya, Hassan ; Mehdianb, Seyed ; Perryb, Mark J., (2004), ‘’An Analysis of Day-of-the-Week Effects in the Egyptian Stock Market’’, International Journal of Business, 9(3), pp.301308. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bb

 • Arı, Ali ; Yüksel, Özge, (2016), ‘’Bist 100’de Haftanın Günü Anomalisi: Ekonometrik Bir Analiz’’, FinanDebt 3rd International Conference on Debt Crises and Financial Stability,ss.217-236. https://www.researchgate.net/profile/Ali_Ari3/publication/320404233_3rd_Internationa l_FinanDebt_Conference_2016_on_Debt_Crises_and_Financial_Stability_Proceedings _Book/links/59e27c03aca2724cbfe01609/3rd-International-FinanDebt-Conference2016-on-Debt-Crises-and-Financial-Stability-Proceedings-Book.pdf#page=225

 • Ariel, Robert A., (1987), ‘’A Monthly Effect in Stock Retuns’’, Working Paper Alfred P. Sloan School of Management, pp.1-56. https://dspace.mit.edu/ bitstream/handle/1721.1/48463/monthlyeffectins00arie.pdf?sequence=1&origin=public ation_detail

 • Aytekin, Sinan ; Sakarya, Şakir, (2014), ‘’Ocak Ayı Anomalisi: Borsa İstanbul Endeksleri Üzerine Bir Uygulama’’, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23,ss.137-156. we/TempState/Downloads/683-2783-1-PB%20(1).pdf

 • Banz, Rolf W., (1981), ‘’The Relationship Between Return and Market Value Common Stocks’’, Journal of Financial Economics 9, pp.3-18. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51276610/banz_sizeeffect_1980.pdf?

 • Barone, E., (1990), ‘’The Italian Stock Market: Efficiency and Calender Anomalies’’, Journal of Banking & Finance, , pp.1-25. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33028488/en04calendar-anomalies.pdf?1392773561

 • Basher, Syed A. ; Sadorsky, Perry, (2006), ‘’Day-of-the-week effects in emerging stock markets’’, Applied Economics Letters, 13, pp.621–628. citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.631.6146&rep=rep1&type=pdf

 • Büyükşalvarcı, Ahmet, (2010), ‘’Ekonomik Krizler ve İMKB’nda Haftanın Günü Etkisi’’, Journal of Accounting & Finance, ss.108-126. http://mufad.org.tr/journal/attachments/article/169/9.pdf

 • Chan, KC. ; Chen, N., Hsieh, DA., (1985), ‘’An Exploratory Investigation of the Firm Size Effect’’, Journal of Financial Economics, 1985, Journal of Financial Economics, Volume 14, Issue 3, September, Pages 451-471. https://faculty.fuqua.duke.edu/~dah7/JFE1985.pdf

 • Cihangir, Mehmet ; Söker, Fahrettin ; Baysa, Eray, (2019), ‘’Pay Piyasasında Firma Büyüklüğü, Fiyat/Kazanç ve Piyasa Değeri/Defter Değeri Anomalisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama’’, The Journal of Academic Social Science Yıl:7, Sayı: 93, Haziran, ss.335-347. https://www.researchgate.net/profile/Eray_Baysa/publication/338453137_PAY_PIYAS ASINDA_FIRMA_BUYUKLUGU_FIYATKAZANC_VE_PIYASA_DEGERIDEFTE R_DEGERI_ANOMALISI_BORSA_ISTANBUL'DA_BIR_UYGULAMA/links/5e15c bdf92851c8364baa7b5/PAY-PIYASASINDA-FIRMA-BUeYUeKLUeGUe-FIYATKAZANC-VE-PIYASA-DEGERI-DEFTER-DEGERI-ANOMALISI-BORSAISTANBULDA-BIR-UYGULAMA.pdf

 • Colwell, PF. ; Park, HY., (1990), ‘’Seasonality and Size Effects: The Case of Real-Estate- Related Investment’’, The Journal of Real Estate Finance and Economics 3, pp.251-259. https://www.researchgate.net/profile/Peter_Colwell/publication/5151761_Seasonality_a nd_Size_Effects_The_Case_of_Real-EstateRelated_Investment/links/570423d708ae44d70ee05fab/Seasonality-and-Size-EffectsThe-Case-of-Real-Estate-Related-Investment.pdf

 • Cooper, Michael J. ; McConnell, John J. ; Ovtchinnikov, Alexei V., (2005), ‘’The Other January Effect’’, Forthcoming in Journal of Financial Economics, October 9, pp.1-47. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.706.6813&rep=rep1&type=p df

 • Ergül, Nuray ; Akel, Veli ; Dumanoğlu, Sezai, (2009), ‘’Haftanın Günü Etkisi İMKB İkinci Ulusal Pazar’da Geçerli midir?’’, Maliye ve Finans, ss.1-17. www.finanskulup.org.tr/wpcontent/uploads/2018/06/HAFTANIN_GUYNUY_ETKIYSIY_IYMKB_IYKIYNCIY_ ULUSAL_PAZARDA_GECYERLIY_MIYDIYR.pdf

 • Gaa, Charles, (2008), ‘’Good News is No News: Asymmetric Inattention and the Neglected Firm Effect’’, August 1, people.ucalgary.ca., pp.1-61. http://people.ucalgary.ca/~nfa99/2008/papers/153.pdf

 • Gümüş, Umut Tolga ; Can Öziç, Hatice; Şahin, Mustafa, (2019), ‘’F/K Anomalisi ve PD/DD Anomalisinin Borsa İstanbul’da Karşılaştırmalı Örneği’’, Turan-Sam, ss.382-390. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/61120505/TURAN-SAM_4120191104-51988o20mre.pdf?

 • Haugen, Robert A. ; Jonon, Philippe, (1996), ‘’The January Effect: Still There after All These Years’’, Financial Analysts Joumal, January-FebnJary, pp.27-31. https://www.hillsdaleinv.com/uploads/The_January_Effect_Still_There_After_All_The se_Years,_Robert_A._Haugen,_Phillipe_Jorion,_Financial_Analysts_Journal,_JanuaryF ebruary_1996,_Pages_27-37.pdf

 • Horasan, Mukadder, (2008), ‘’Firma Büyüklüğünün Hisse Senedi Getirilerine Etkisi’’, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.327-339. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423871708.pdf

 • İçke, Başak Turan ; Aytürk, Yusuf, (2011), ‘’Fiyat–Kazanç Oranı Etkisinin Değer Yatırım Stratejileri Kapsamında Analizi: İMKB İçin Ampirik Bir Uygulama’’, dspace.marmara.edu.tr, Ocak, ss.103-115. http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/1668/255-527-1PB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Kang, Moonsoo, (2010), ‘’Probability of Information-Based Trading and the January Effect’’, Journal of Banking & Finance 34, pp.2985–2994. https://www.researchgate.net/ profile/Moonsoo_Kang2/publication/227418050_Probability_of_informationbased_trading_and_the_January_effect/links/59eface10f7e9baeb26ac879/Probabilityof-information-based-trading-and-the-January-effect.pdf

 • Karan, Mehmet Baha, (2001), ‘’Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi’’, Gazi Kitabevi, Ankara

 • Karan, Mehmet Baha, (2000), ‘’İMKB’de İhmal Edilmiş Hisse Senedi Etkisi’’, H.Ü. İİBF Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, ss.129-142 file:///C:/Users/user/ Desktop/ihmal%20edilmiş%20karan.pdf

 • Küçüksille, Engin, (2012), İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak, ss.129-138. http://mufad.org.tr/journal/attachments/article/643/8.pdf

 • Nargelecekenler, Mehmet, (2011), ‘’Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı İlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz’’, Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, pp.165-184. https://pdfs.semanticscholar.org/ 51b2/93e06453e466969269b8178e2834e90b3139.pdf

 • Tunçel, Ahmet Kamil, (2012), ‘’İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi’’, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 19, ss.1-30, http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/573/Ahmet_Kam il_Tuncel_Makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 • Yıldırım, Nuri, (2005), ‘’Firma Büyüklüğü ve Defter Değeri-Piyasa Değerleri Etkileri: İMKB Örneği’’, İMKB Dergisi, Yıl, Cilt: 8, Sayı: 31, ss.1-17. https://www.borsaistanbul.com/datum/imkbdergi/IMKB_Dergisi_Turkce31.pdf

 • Yiğiter, Şule Yüksel ; SAKA ILGIN, Kübra, (2015), ‘’BIST-100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi’’, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:30, Sayı:2, ss.171187.http://earsiv.erzincan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12432/921/DOKUZ%2 0EYLÜL%20İİBF%20DERGİ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

                                                                                                    
 • Article Statistics