ORTAOKUL 6. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERDE KULLANILAN KONUŞMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ
MİDDLE SCHOOL 6. EXAMINATION OF SPEAKING METHODS AND TECHNIQUES USED IN CLASSROOM TURKISH TEXTBOOKS

Author : Medet POLAT - Özkan KILIÇ - Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
Number of pages : 457-468

Abstract

Bu çalışmanın amacı; iki farklı yayınevi tarafından hazırlanmış olan ortaokul 6.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki konuşma yöntem ve tekniklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmanın modeli nitel tarama desenlerinden doküman incelemesidir. Bu yönteme dayalı olarak Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Ekoyay Yayıncılık tarafından yayımlanan, toplam iki adet 6.sınıf Türkçe ders kitabı 2019 Türkçe öğretim programında yer alan konuşma yöntem ve teknikleri açısından incelenmiştir. Kitaplardaki verileri elde etmek için içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans hesaplamaları ile ele alınıp tablo haline getirilmiştir. Bu bağlamda araştırma sonuçlarına göre 6.sınıf Türkçe ders kitaplarında ağırlıklı olarak güdümlü konuşma f(23), kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma f(16), yaratıcı konuşma f(8) ve serbest konuşma f(7) yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı; en az ikna etme f(1), empati kurma f(4), hafızada tutma f(2) yöntem ve tekniklerine yer verildiği; eleştirel konuşma, katılımlı konuşma ve tartışma yöntem tekniklerine ise hiç yer verilmediği tespit edilmiştir.

Keywords

Türkçe ders kitabı, Türkçe Öğretim Programı, Konuşma becerisi, Konuşma eğitimi, Konuşma yöntem ve teknikleri.

Read:255

Download: 130

Atıf Bulunamadı