MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ POPÜLER MÜZİKLERİ DİNLEME ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINING THE POPULAR MUSIC LISTENING HABITS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES

Author : Güneş GÜRSOY - Aytekin ALBUZ
Number of pages : 264-282

Abstract

Bu çalışma; müzik öğretmeni adaylarının popüler müzikleri dinleme alışkanlıklarını saptamaya yönelik bir araştırmadır. Popüler müzik, içerisinde birçok farklı müzik türünü barındırmakla birlikte, yaşam boyu edinilen bilgilerle ve kültürlenme süreçleriyle doğrudan ilgili bir fenomendir. Bu bakımdan söz konusu çalışma, öğrencilerin kültürel kazanım farklılıklarının saptanabilmesi ve değerlendirilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Durum tespitine dayalı genel tarama modelinde yürütülen çalışmada; nitel veriler kaynak tarama yöntemi ile nicel veriler ise anket aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler frekans (f) ve yüzde (%) analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve tablolar halinde yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda; popüler müzik türlerinin müzik öğretmeni adayları tarafından 91,4% oranında dinlenildiği sonucuna ulaşılmış ve benzer çalışmaların daha büyük bir örneklem grubu ile yapılmasına dair genel anlamda birkaç öneri sunulmuştur.

Keywords

Müzik öğretmenliği, lisans programları, müzik türleri, popüler müzik, dinleme alışkanlıkları

Read:187

Download: 63

Atıf Bulunamadı