PROFESYONEL ÇALGI EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM BECERİLERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 384-408
Year-Number: 2020-107

Abstract

Bu araştırma profesyonel çalgı eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinin duygusal zeka (DZ) düzeyleri ve iletişim becerileri (İB) düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması ve bu faktörlerin hangi değişkenler üzerinde farklılık gösterdiğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma, Türkiye'den seçilmiş üniversitelerin 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında eğitim fakülteleri ve güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümünde okuyan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 200 kişilik bir grupla hazırlanmış, tarama yöntemi uygulanmış bir araştırmadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekildedir : Örneklem grubunun aldıkları duygusal zeka düzeyi puanları ile iletişim becerileri düzeyi puanları arasındaki ilişki incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Araştırmaya katılmış olan örneklem grubunun, iletişim becerileri düzeyleri puanları ile konser deneyimleri değişkeni ve kendi iletişim becerileri hakkındaki düşünceleri değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir. Araştırmaya katılmış olan örneklem grubunun, DZ düzeyleri puanları ile kendi iletişim becerileri hakkındaki düşünceleri değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

This research was conducted amongst undergraduates whom have recieved professional musical instrument training, to compare and contrast their levels of emotional intelligence and levels of communication skills, as well as to determine if these factors and others play a role in creating a difference. This study was conducted using two hundred, first to final year university students, enrolled in the 2018-2019 academic school year, selected from amongst several Turkish universities and schools of fine arts dealing with music. The results of the research are as follows: There have not been any meaningful statistical findings in the relationship between the communications skills levels points and the emotional intelligence skills points recieved amongst the test group. There has been a statistically meaningful difference found between the subjects taking part in the research relating to the communication skills levels points and the concert experience factor, and subjects with thoughts based on their own individual communication skills. With the subject group that participated in the research, there were statistically meaningful findings in differences between what the subjects felt their emotional intelligence points and their own communication skills points.

Keywords