PROFESYONEL ÇALGI EĞİTİMİ ALMAKTA OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM BECERİLERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND COMMUNICATION SKILLS LEVELS OF UNDERGRADUATE STUDENTS STUDYING PROFESSIONAL INSTRUMENT

Author : Duygu TÜRKOĞLU - Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU
Number of pages : 384-408

Abstract

Bu araştırma profesyonel çalgı eğitimi almakta olan lisans öğrencilerinin duygusal zeka (DZ) düzeyleri ve iletişim becerileri (İB) düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması ve bu faktörlerin hangi değişkenler üzerinde farklılık gösterdiğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma, Türkiye'den seçilmiş üniversitelerin 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında eğitim fakülteleri ve güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümünde okuyan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu 200 kişilik bir grupla hazırlanmış, tarama yöntemi uygulanmış bir araştırmadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar şu şekildedir : Örneklem grubunun aldıkları duygusal zeka düzeyi puanları ile iletişim becerileri düzeyi puanları arasındaki ilişki incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Araştırmaya katılmış olan örneklem grubunun, iletişim becerileri düzeyleri puanları ile konser deneyimleri değişkeni ve kendi iletişim becerileri hakkındaki düşünceleri değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmektedir. Araştırmaya katılmış olan örneklem grubunun, DZ düzeyleri puanları ile kendi iletişim becerileri hakkındaki düşünceleri değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır.

Keywords

İletişim Becerileri, Duygusal Zeka, Lisans Eğitimi, Müzik, Çalgı Eğitimi.

Read:194

Download: 66

Atıf Bulunamadı